SFS 2014:1412 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

141412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5

kap. 25 a §

körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

5 kap.

25 a §

2

En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde till ett körkorts-

pliktigt fordon som körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat
med villkor om alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av god-
känd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och
användning. Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter
än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:729.

SFS 2014:1412

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014