SFS 2014:1413 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

141413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

2

Om ett fordon används i strid mot 1 § och två månader har gått från den

dag, då den skatt som har föranlett användningsförbudet senast skulle ha beta-
lats, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registrerings-
skyltar.

En polisman eller bilinspektör ska ta hand om registreringsskyltarna även

på ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha före-
legat enligt första stycket, om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om fordonets registre-

ringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastnings-
plats eller uppställningsplats.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:671.

SFS 2014:1413

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014