SFS 2014:1414 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

141414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1997:1137) om väg-

avgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

28 §

Brukas ett fordon i strid mot 25 §, ska en polisman eller bilinspektör ta

hand om fordonets registreringsskyltar.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om registreringsskyltar

får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller upp-
ställningsplats.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

SFS 2014:1414

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014