SFS 2014:1415 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015

141415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta vid betalningsskyldighet för
underhållsstöd för år 2015;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäk-

ringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för under-
hållsstöd enligt samma balk ska vara 1,0 procent för år 2015.

1

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2013:1019.

SFS 2014:1415

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014