SFS 2014:1416 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

141416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om stat-

lig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §

1

Schablonersättning ska vara

� 83 100 kronor för en person under 20 år,
� 83 100 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
� 52 000 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §

2

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från
den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlän-
ningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först
togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 2 060 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband
med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsounder-

sökning som en kommun eller ett landsting har haft före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1085.

2 Senaste lydelse 2012:859.

SFS 2014:1416

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014