SFS 2014:1417 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning

141417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur,
dels ändring i samma förordning;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:317) om statsbidrag

till nyskapande kultur, som gäller till utgången av 2014

1,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 december

2015,

dels att 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

�ndamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och utveckling

inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kulturpoli-
tiska målen.

6 §

Krav på finansiering även från annan part bör ställas som villkor för

statsbidrag. Sådant krav behöver inte ställas om bidrag ges för att påbörja en
försöksverksamhet eller för att vidareutveckla en projektidé.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2013:1135.

2 Senaste lydelse 2012:904.

SFS 2014:1417

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014