SFS 2014:1418 Förordning om ränta på studielån för 2015

141418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på studielån för 2015

1;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt

4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studie-
stödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,0 procent
för 2015.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2013:1003.

SFS 2014:1418

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014