SFS 2014:1420 Lag om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

141420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll i stället för dess lydelse enligt lagen (2014:589) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

22 §

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyssning

av elektronisk kommunikation ska granskas snarast möjligt. Granskningen får
utföras endast av rätten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller en åkla-
gare.

Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som inte är av bety-

delse för ändamålet med avlyssningen, ska den i denna del omedelbart förstö-
ras efter granskningen. I fråga om brott eller förestående brott som inte är av
betydelse för ändamålet med avlyssningen ska dock 27 kap. 24 § andra och
tredje styckena rättegångsbalken tillämpas.

En försändelse eller någon annan handling som omfattas av tillstånd enligt

20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller granskas av någon annan än
rätten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller en åklagare. En sådan hand-
ling ska undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en
försändelse som finns hos ett befordringsföretag sändas till den som försän-
delsen är ställd till och en annan handling återlämnas till den hos vilken hand-
lingen påträffats, om den inte tas i beslag.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Lars Brandt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

SFS 2014:1420

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014