SFS 2014:1421 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

141421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:979) om åtgär-

der för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som gäller till utgången av
år 2014

2

dels att lagen ska fortsätta att gälla utan begränsning till viss tid,
dels att 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

1 §

3

Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt

27 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 § första och andra styckena rättegångs-
balken eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a § första stycket
rättegångsbalken får meddelas om det med hänsyn till omständigheterna finns
en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller
8 § eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycket
brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten kom-
mer att utövas på uppdrag av eller understödjas av en främmande makt eller
av någon som kommer att agera för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 § lagen

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15/JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2013:933.

3 Senaste lydelse 2014:385.

SFS 2014:1421

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1421

(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

7. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver
nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en
åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Tillstånd enligt första stycket får också meddelas om det finns en påtaglig

risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas brottslig
verksamhet som avses i första stycket och det kan befaras att en person som
tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att
främja denna verksamhet.

2 §

4

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation enligt 1 § får endast avse

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommuni-

kationsutrustning som under den tid tillståndet avser innehas eller har inne-
hafts av den person som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller
komma att användas av honom eller henne, eller

2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommuni-

kationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den person
som avses i 1 § under den tid tillståndet avser har kontaktat eller kommer att
kontakta.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast över-

förs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn
till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av
mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

3 §

Hemlig kameraövervakning enligt 1 § får endast avse

1. en plats där den person som avses i 1 § kan antas komma att uppehålla

sig, eller

2. en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 § kan antas

komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.

6 §

Frågan om tillstånd till tvångsmedel enligt 1�5 §§ prövas av Stock-

holms tingsrätt. Frågan tas upp på ansökan av åklagaren.

Vid tillståndsprövningen ska vad som föreskrivs om offentliga ombud i

27 kap. 26�30 §§ rättegångsbalken tillämpas.

6 a §

Om det kan befaras att inhämtande av rättens tillstånd enligt 6 § skulle

medföra en fördröjning av väsentlig betydelse för möjligheterna att förhindra
den brottsliga verksamheten, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren i
avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har lämnat tillstånd enligt första stycket, ska han eller hon

utan dröjsmål skriftligt anmäla beslutet hos rätten. I anmälan ska skälen för
åtgärden anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det
inte finns skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en prövning som

avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Om

4 Senaste lydelse 2012:286.

background image

3

SFS 2014:1421

rätten finner att det saknats sådana skäl, får de inhämtade uppgifterna inte
användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av avlyss-
ningen eller övervakningen, eller för någon annan som uppgifterna avser.

8 §

5

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges

1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,
2. vilken eller vilka av punkterna i 1 § första stycket 1�7 som ligger till

grund för tillståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.
I ett beslut om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-

tion eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det, förutom
de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1. vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk kommu-

nikationsutrustning tillståndet avser, och

2. om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska

kommunikationsnät.

I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom de

uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som tillståndet avser.

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det, när det finns skäl till detta,

också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskildas person-
liga integritet inte kränks i onödan.

10 §

Om det inte längre finns skäl för ett tillstånd till tvångsmedelsanvänd-

ning enligt denna lag, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet om
tillstånd. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska omedelbart underrätta
åklagaren om omständigheter som har betydelse för om beslutet ska hävas.

12 §

Om det vid tvångsmedelsanvändning enligt denna lag har kommit fram

uppgifter om annan förestående brottslig verksamhet än den som omfattas av
tillstånd enligt 1 §, får uppgifterna användas för att förhindra brott.

Om det har kommit fram uppgifter om brott, får uppgifterna användas för

att utreda brottet endast om det är fråga om

1. brott som anges i 1 § eller försök, förberedelse eller stämpling till ett

sådant brott, om en sådan gärning är belagd med straff, eller

2. annat brott, om det är föreskrivet fängelse i tre år eller däröver för brot-

tet.

13 §

6

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyssning

av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommuni-
kation eller hemlig kameraövervakning ska granskas snarast möjligt. Gransk-
ningen får utföras endast av rätten, en åklagare, Säkerhetspolisen eller Polis-
myndigheten. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller någon av de nämnda
myndigheterna får granskningen utföras även av en sakkunnig eller någon
annan som har anlitats i ärendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att

förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att förhindra
brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana upp-
gifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott ska de bevaras

5 Senaste lydelse 2012:286.

6 Senaste lydelse 2012:286.

background image

4

SFS 2014:1421

till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har
väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

Trots andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla uppgifter

från upptagningar och uppteckningar i enlighet med vad som är särskilt före-
skrivet i lag om uppgifterna rör förestående brott eller brott som avses i 12 §
andra stycket.

14 §

En försändelse som omfattas av tillstånd enligt 4 § får undersökas,

öppnas eller granskas av rätten, en åklagare, Säkerhetspolisen eller Polismyn-
digheten. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller någon av de nämnda
myndigheterna får granskningen utföras även av en sakkunnig eller någon
annan som har anlitats i ärendet. Försändelsen ska undersökas snarast möjligt.
När undersökningen har slutförts, ska en försändelse som finns hos ett beford-
ringsföretag sändas till den som försändelsen är ställd till, om försändelsen
inte tas i beslag.

16 §

7

Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska

underrättas om åtgärden. Om åtgärden har avsett ett telefonnummer eller
annan adress, en viss elektronisk kommunikationsutrustning eller en plats
som innehas av någon annan, ska även han eller hon underrättas. Vid hemlig
kameraövervakning behöver dock innehavaren av en plats som allmänheten
har tillträde till inte underrättas.

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att det ärende som

åtgärden vidtogs i avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har fått del av eller

tillgång till uppgifterna. En underrättelse behöver inte heller lämnas om den
med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

17 §

8

En underrättelse enligt 16 § ska innehålla uppgifter om vilket tvångs-

medel som har använts och om tiden för åtgärden. Vid hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommu-
nikation ska underrättelsen även innehålla uppgift om vilket telefonnummer
eller annan adress eller vilken elektronisk kommunikationsutrustning som
åtgärden har avsett. Vid hemlig kameraövervakning ska underrättelsen även
innehålla en uppgift om vilken plats som har övervakats. Den som har varit
utsatt för en åtgärd enligt 1 § första stycket 7 ska få uppgift om vilken miss-
tanke som har legat till grund för åtgärden. Den som inte är eller har varit
misstänkt ska få uppgift om detta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om användning och behandling av upp-

gifter som vid tvångsmedelsanvändning enligt denna lag har kommit fram om
något annat brott eller någon annan brottslig verksamhet än som omfattats av
tillstånd enligt lagen, om uppgifterna har samlats in före den 1 januari 2015.

7 Senaste lydelse 2012:286.

8 Senaste lydelse 2012:286.

background image

5

SFS 2014:1421

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014