SFS 2014:1422 Lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

141422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet

2 ska upphöra att gälla vid utgången

av 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Paragrafens giltighetstid senast förlängd 2013:935.

SFS 2014:1422

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014