SFS 2014:1423 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

141423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 14 b § förundersökningskungörelsen

(1947:948)

1 ska ha följande lydelse.

14 b §

2

Underrättelseskyldighet enligt 27 kap. 31 § rättegångsbalken ska

fullgöras av den åklagare som är eller har varit förundersökningsledare.

När en underrättelse har underlåtits enligt 27 kap. 33 § andra stycket rätte-

gångsbalken, ska den åklagare som är eller har varit förundersökningsledare
underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättel-

seskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras av
en annan åklagare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2 Senaste lydelse 2009:300.

SFS 2014:1423

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014