SFS 2014:1425 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

141425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kameraövervakningslagen
(2013:460);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § kameraövervakningslagen

(2013:460) ska ha följande lydelse.

4 §

Lagen gäller inte vid hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. rätte-

gångsbalken eller lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt
allvarliga brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

SFS 2014:1425

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014