SFS 2014:1426 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

141426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfarandet

hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

28 §

2

Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsentlig

betydelse för utredningen att inhämta rättens tillstånd till hemlig rumsavlyss-
ning enligt 27 kap. 20 d § rättegångsbalken, får tillstånd till åtgärden ges av
åklagaren i avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har gett ett sådant tillstånd, ska han eller hon utan dröjsmål

skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges.
Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns skäl
för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Senaste lydelse 2012:282.

SFS 2014:1426

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014