SFS 2014:1427 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

141427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap.
8 a, 8 b och 8 c §§ och närmast före 2 kap. 8 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

2 kap.

Producentorganisationers behandling av personuppgifter och
direktåtkomst

8 a §

En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket enligt

3 kap. 2 § får behandla personuppgifter som avses i 8 b § i syfte att förmedla
överlåtelser mellan fiskare av sådana fiskemöjligheter som avses i 7 § femte
stycket. Uppgifterna får bara behandlas om den registrerade har lämnat sitt
samtycke till behandlingen.

8 b §

En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket enligt

3 kap. 2 § är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personupp-
gifter som lämnats ut från Havs- och vattenmyndighetens databas till produ-
centorganisationen.

8 c §

En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket enligt

3 kap. 2 § får ha direktåtkomst till uppgifter i Havs- och vattenmyndighetens
databas om sådana fiskemöjligheter som avses i 7 § femte stycket och sådana
fångstrapporter som avses i artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.
Direktåtkomst får bara avse uppgifter som den registrerade har samtyckt till
utlämnande av.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 2 kap. 8 c § och i

övrigt den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1427

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014