SFS 2014:1428 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

141428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:619) med
instruktion för Havs- och vattenmyndigheten;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:619) med instruktion

för Havs- och vattenmyndigheten ska införas två nya paragrafer, 13 a och
13 b §§, och närmast före 13 a och 13 b §§ två nya rubriker av följande
lydelse.

Undantag från myndighetsförordningen

13 a §

Bestämmelserna i 20 § första stycket och 21 § 3�5 myndighetsför-

ordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Havs- och vattenmyndighetens
beslut som fattas genom automatiserad behandling.

�rendenas handläggning

13 b §

Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses fattade

av generaldirektören.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1428

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014