SFS 2014:1429 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

141429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)
dels att 20 § ska upphöra att gälla,
dels att 15 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

15 §

Livsmedelsverket, länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som

fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska föra uppdaterade
förteckningar över de godkända och registrerade anläggningar som respektive
myndighet utövar kontroll över. Myndigheterna ska även i övrigt utföra de
uppgifter i fråga om sådana anläggningar som föreskrivs i artikel 31 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

19 §

1

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-

ligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013
av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fis-
keri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr
1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 104/2000.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:444.

SFS 2014:1429

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014