SFS 2014:1430 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

141430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:815) om
provtagning på djur, m.m.;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:815) om provtagning

på djur, m.m. ska införas en ny paragraf, 11 b §, med följande lydelse.

11 b §

Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en medlemsstat har en-

ligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och regi-
strering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nämligen att årligen,
senast den 31 augusti, lägga fram en rapport till Europeiska kommissionen
om genomförandet av de officiella kontrollerna under föregående år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1430

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014