SFS 2014:1431 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

141431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1426) med
instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1426) med instruk-

tion för Livsmedelsverket

dels att 13 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

5 b §

Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det

utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt.

13 §

Myndigheten får utföra

1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av

enskilda, samt

2. uppdrag åt myndigheter vad avser livsmedel och foder.
Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregi-

strering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvud-
man och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av en-
skilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att resultatet
av forskningen görs tillgängligt för tredje man.

23 §

Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig

avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13 och 14 §§.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1431

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014