SFS 2014:1432 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

141432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om avgiftsförordningen (1992:191)
dels att 5, 10 och 25 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 25 b §, av följande lydelse.

5 §

1

En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som av-

ses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.

Om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att

de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).

För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1�9 får myndigheten själv,

upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte
regeringen har föreskrivit något annat.

10 §

2

Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass tillämpas för

myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns
behov av att byta avgiftsklass.

25 a §

3

En myndighet som får disponera inkomster från avgiftsbelagd verk-

samhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning.

Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den av-

giftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndig-
heten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.

1 Senaste lydelse 2011:216.

2 Senaste lydelse 2011:216.

Avgiftsklass

Avgift kronor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

250
700

1 350
2 300
3 700
5 700
8 500

12 700
19 000
38 000

3 Senaste lydelse 2011:216.

SFS 2014:1432

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1432

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Har det uppkommit ett underskott i avgiftsbelagd verksamhet som inte

täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten
lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

25 b §

En myndighet som redovisar belastande avgifter i en offentligrättslig

verksamhet med bestämt ekonomiskt mål mot en inkomsttitel ska meddela
regeringen om det ackumulerade över- eller underuttaget i den verksamheten
uppgår till mer än 10 procent av de avgiftsintäkterna under räkenskapsåret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)