SFS 2014:1433 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

141433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:605) om årsredovis-

ning och budgetunderlag

1

dels att nuvarande 9 kap. 3 a, 4 och 5 §§ ska betecknas 9 kap. 5, 6 och 7 §§,
dels att 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 § och de nya 9 kap. 6 och 7 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 kap. 4 § ska sättas närmast före den nya

9 kap. 6 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 4 §, av följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader

enligt den indelning som följer av 1 § tredje stycket.

Om regeringen har beslutat en avgiftsbudget för verksamheten, ska

myndigheten följa upp den och kommentera väsentliga avvikelser.

9 kap.

3 §

3

Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag

till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till
finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget
ska även innehålla uppgifter om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet
och de förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsför-
ordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden
som medför utgifter under följande budgetår.

Myndigheten ska när den begär ett bemyndigande enligt första stycket ange

under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter.

Myndighetens förslag ska rymmas inom ramen för regeringens beslut om

verksamheten.

4 §

Uppgifterna om avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 § ska omfatta infor-

mation om både frivilliga avgifter i uppdragsverksamhet och belastande av-
gifter i offentligrättslig verksamhet, oavsett om myndigheten disponerar

1 Senaste lydelse av 9 kap. 3 a § 2007:711.

2 Senaste lydelse 2008:747.

3 Senaste lydelse 2011:229.

SFS 2014:1433

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1433

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

avgiftsintäkterna eller inte. Uppgifterna ska lämnas enligt den indelning som
regeringen har beslutat.

Uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten ska även omfatta infor-

mation om över- eller underskott respektive över- eller underuttag i avgifts-
belagd verksamhet enligt 25 a och 25 b §§ avgiftsförordningen (1992:191).

6 §

Regeringen beslutar varje år vilka verksamheter som ska genomgå för-

djupad prövning.

Myndighetens underlag för regeringens fördjupade prövning ska lämnas i

en särskild rapport senast den 15 januari det år regeringen bestämmer.

7 §

Myndighetens underlag för fördjupad prövning ska innehålla en sam-

manfattande resultatanalys och förslag till inriktning och finansiering av verk-
samheten för det eller de budgetår underlaget avser. I resultatanalysen ska
verksamheten utvärderas och redovisas i förhållande till de mål för verk-
samheten som regeringen fastställt.

Underlaget ska även innehålla en sammanfattande omvärldsanalys och

resursanalys.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket tillämpas första gången i fråga

om årsredovisningen för 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)