SFS 2014:1434 Klimatrapporteringsförordning

141434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Klimatrapporteringsförordning;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 §

I denna förordning avses med

klimatkonventionen: Förenta nationernas ramkonvention om klimatföränd-

ringar,

Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till klimatkonventionen, och
förordning (EU) nr 525/2013: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och
rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information
på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och
om upphävande av beslut nr 280/2004/EG, i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 662/2014.

3 §

Med klimatrapportering avses i denna förordning rapportering som

krävs enligt

1. klimatkonventionen,
2. Kyotoprotokollet,
3. beslut som har meddelats under klimatkonventionen eller Kyotoproto-

kollet,

4. förordning (EU) nr 525/2013,
5. akter som Europeiska kommissionen antar inom ramen för den befogen-

het som följer av förordning (EU) nr 525/2013,

6. Europaparlamentets och rådets beslut nr 529/2013/EU av den 21 maj

2013 om bokföringsregler för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av
verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning
och skogsbruk och om information beträffande åtgärder som rör dessa verk-
samheter, eller

7. Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april

2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i
enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläp-
pen till 2020.

4 §

Med sektor avses i denna förordning de definitioner och avgränsningar

av sektorer som anges i Kyotoprotokollet.

SFS 2014:1434

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1434

5 §

I denna förordning avses med

oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden och resultat

av inventeringar som omfattas av klimatrapportering och där granskningen
utförs av någon som inte har deltagit i arbetet med de beräkningar, antagan-
den och resultat som granskas, och

internationell oberoende granskning: oberoende granskning där gransk-

ningen avser det svenska klimatrapporteringsarbetet och utförs av en expert-
grupp i enlighet med klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

6 §

I denna förordning avses med

tvåårsrapport: en sådan tvåårsrapport som anges i artikel 18 i förordning

(EU) nr 525/2013, och

nationalrapport: en sådan nationalrapport som anges i artikel 18 i förord-

ning (EU) nr 525/2013.

7 §

I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i förord-

ning (EU) nr 525/2013.

Samordnat underlag till regeringen

8 §

Naturvårdsverket ska samordna det nationella klimatrapporteringsarbe-

tet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och sam-
manställa underlag för rapporteringen och lämna underlaget till regeringen.

Underlaget ska lämnas
1. för den årliga växthusgasinventeringen enligt artiklarna 7.1 a�p i förord-

ning (EU) nr 525/2013 senast fem arbetsdagar före den dag då Sveriges kli-
matrapportering ska vara fullgjord,

2. för tvåårsrapporten och nationalrapporten senast tre månader före den

dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,

3. för rapportering om politiska strategier, åtgärder och prognoser enligt ar-

tiklarna 13 eller 14 i förordning (EU) nr 525/2013 senast tio arbetsdagar före
den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,

4. för rapportering om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer

enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 senast tio arbetsdagar före den
dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord, och

5. för all annan rapportering enligt denna förordning senast femton arbets-

dagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord.

Kvalitetssystem för rapporteringen

9 §

De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimatrapporte-

ringsarbetet ska se till att de metoder som används för rapportering håller den
kvalitet som behövs för att Sveriges klimatrapportering ska kunna göras på
rätt sätt och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna rutiner för att
planera, genomföra, kontrollera, dokumentera och följa upp kvalitetsarbetet
samt samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat
kvalitetssystem.

Om det i samband med en internationell oberoende granskning kommer

fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver ändras, ska myndighe-
ten vidta de åtgärder som behövs. �&tgärderna ska vara förenliga med de kva-

background image

3

SFS 2014:1434

litetskrav som gäller för klimatrapporteringen. Innan åtgärderna vidtas, ska
myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att ge sina synpunkter.

Myndigheternas underlag för rapporteringen

10 §

De myndigheter som anges i 13�27 §§ ska lämna det underlag till

Naturvårdsverket som behövs för att verket ska kunna fullgöra sina skyldig-
heter enligt 8 §.

11 §

Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken tidpunkt

underlaget behöver lämnas in till Naturvårdsverket och vilken utformning
underlaget ska ha.

Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken tidpunkt do-

kumentationen om kvalitetsarbetet enligt 9 § första stycket behöver lämnas in
till Naturvårdsverket och om vilken utformning dokumentationen behöver ha
för att det ska vara möjligt att fullgöra Sveriges klimatrapportering.

Myndigheternas roll vid internationell oberoende granskning

12 §

Vid internationell oberoende granskning ska de myndigheter som

anges i 13�27 §§, i de frågor som omfattas av deras deltagande i klimatrap-
porteringsarbetet, hjälpa Naturvårdsverket med den information som behövs
för granskningen.

Försvarsmakten

13 §

Försvarsmakten ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna

uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle inom Försvarsmakten.

Kemikalieinspektionen

14 §

Kemikalieinspektionen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom

att

1. lämna underlag från sitt produktregister om import och export av de

fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid
och svavelhexafluorid,

2. lämna underlag från sitt produktregister om användning av flyktiga orga-

niska ämnen, paraffinvax och smörjmedel och deras innehåll av kol,

3. lämna underlag från sitt produktregister om användning av natriumkar-

bonat och dikväveoxid,

4. utföra oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av fluo-

rerade växthusgaser, och

5. utföra oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av flyk-

tiga organiska ämnen, koldioxid och dikväveoxid från användning av lös-
ningsmedel och andra produkter.

Läkemedelsverket

15 §

Läkemedelsverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

lämna underlagsdata i form av mängd drivgas per dos för läkemedel med

background image

4

SFS 2014:1434

innehåll av de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten,
kvävetrifluorid och svavelhexafluorid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i klimatrap-

porteringsarbetet genom att lämna underlag om brunnen areal och deponi-
bränder.

Skogsstyrelsen

17 §

Skogsstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. lämna statistik om årlig skogsavverkningsvolym, produktion och handel

med trävaror, hyggesbränning och naturvårdsbränning samt den mängd kväve
som tillförs genom skogsgödsling,

2. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning och

skogsbruk⬝ som rör skogsmark lämna underlag till de prognoser som Sveri-
ges lantbruksuniversitet ska lämna enligt 23 § 2, och

3. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning och

skogsbruk⬝ som inte rör användning av jordbruksmark och betesmark

a) lämna underlag för rapportering enligt artikel 10.2 c�f i beslut nr

529/2013/EU med stöd av tillgängliga uppgifter från Sveriges lantbruksuni-
versitet,

b) utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp och upptag av växt-

husgaser,

c) utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt artikel 14 i

förordning (EU) nr 525/2013,

d) utföra granskning av information om styrmedel som har tagits fram till

tvåårsrapporten och nationalrapporten, och

e) utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder

som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013.

Statens energimyndighet

18 §

Statens energimyndighet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom

att

1. för energisektorn lämna värmevärden och emissionsfaktorer för koldi-

oxid,

2. för energisektorn men inte för transporter lämna emissionsfaktorer för

metan och dikväveoxid,

3. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi

enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken för energisektorn
lämna den statistik som behövs i fråga om bränslestatistik för energi och indu-
stri, energistatistik för bostäder och service samt bränsle-, gas- och lagersta-
tistik,

4. lämna uppgifter om produktion av biogas,
5. lämna den energistatistik som rapporteras enligt artikel 4 och bilaga B

till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den
22 oktober 2008 om energistatistik, i lydelsen enligt kommissionens förord-
ning (EU) nr 431/2014,

background image

5

SFS 2014:1434

6. för energisektorn men inte för transporter lämna data för beräkning av

approximativa utsläpp som anges i artikel 8 i förordning (EU) nr 525/2013,

7. i sin egenskap av expertmyndighet för Kyotoprotokollets mekanismer

för gemensamt genomförande, ren utveckling och internationell handel med
utsläppsrätter samt i sin egenskap av kontoföringsmyndighet enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

a) lämna uppgifter om vilka som har rätt att delta i projektverksamhet för

att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser enligt mekanismerna för
gemensamt genomförande och ren utveckling,

b) lämna de registeruppgifter som anges i artikel 7.1 g i förordning (EU) nr

525/2013 och artikel 7.1 i Kyotoprotokollet,

c) lämna de uppgifter om överföring av årlig utsläppstilldelning mellan

EU-länder som anges i artikel 7.1 h i förordning (EU) nr 525/2013,

d) lämna de uppgifter om användning av mekanismerna för gemensamt

genomförande, ren utveckling och internationell handel med utsläppsrätter
som anges i artiklarna 7.1 i, 13.1 e och 17.1 a och d i förordning (EU) nr 525/
2013,

e) lämna information om ändringar i Sveriges nationella register under

Kyotoprotokollet, och

f) lämna de uppgifter om vattenkraftsprojekt som anges i artikel 17.1 e i

förordning (EU) nr 525/2013,

8. för energisektorn lämna de prognoser som anges i artikel 14 i förordning

(EU) nr 525/2013, uttryckta i energienheter, med stöd av underlag från Kon-
junkturinstitutet, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen,

9. för energisektorn men inte för transporter lämna information om styrme-

del för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten,

10. för energisektorn men inte för transporter utföra oberoende granskning

av beräknade utsläpp av växthusgaser,

11. för energisektorn men inte för transporter utföra granskning av infor-

mation om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt arti-
kel 13 i förordning (EU) nr 525/2013, och

12. lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer

för rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 samt för rap-
portering till tvåårsrapporten och nationalrapporten.

Statens jordbruksverk

19 §

Statens jordbruksverk ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. lämna statistik om
a) åkerarealens användning och skördestatistik i åtta produktionsområden,

och

b) antalet djur i jordbrukssektorn,
2. lämna data om gödselproduktion och kväveproduktion för svin och nöt,
3. lämna uppgifter om försäljning av mineralgödsel med stöd av det under-

lag som Statistiska centralbyrån ska lämna enligt 20 § 2,

4. lämna uppgifter om proteinkonsumtion,
5. för jordbrukssektorn lämna underlag till de prognoser som anges i arti-

kel 14 i förordning (EU) nr 525/2013,

6. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ⬝markanvändning, för-

ändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av jordbruks-

background image

6

SFS 2014:1434

mark och betesmark lämna information om styrmedel för rapportering till två-
årsrapporten och nationalrapporten,

7. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning och

skogsbruk⬝ som rör användning av jordbruksmark och betesmark lämna de
uppgifter som anges i artikel 10.2 c�f i beslut nr 529/2013/EU med stöd av
tillgängliga uppgifter från Sveriges lantbruksuniversitet,

8. för jordbrukssektorn och inom den del av sektorn ⬝markanvändning, för-

ändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av jordbruks-
mark och betesmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av
växthusgaser,

9. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning och

skogsbruk⬝ som rör användning av jordbruksmark och betesmark utföra
granskning av prognoser som har tagits fram enligt artikel 14 i förordning
(EU) nr 525/2013, och

10. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ⬝markanvändning, för-

ändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av jordbruks-
mark och betesmark utföra granskning av information om politiska strategier
och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/
2013.

Statistiska centralbyrån

20 §

Statistiska centralbyrån ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom

att för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ⬝markanvändning, föränd-
rad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör markanvändning lämna statis-
tiskt underlag för beräkning av utsläpp av växthusgaser. Underlaget ska avse

1. produktion av skörderester,
2. försäljning av gödselmedel till jordbruket,
3. tillförsel av kväve från mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk

gödsel till jordbruksmark,

4. hantering och lagring av stallgödsel,
5. tillförsel av kalk till jordbruksmark,
6. betesperioder för nöt,
7. import och export av kalciumkarbid, och
8. produktion av livsmedel, djurfoder och alkoholhaltiga drycker.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

21 §

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska delta i

klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om finansiellt och tek-
niskt stöd till utvecklingsländer som har finansierats genom Sidas budget för
rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 samt för rappor-
tering till tvåårsrapporten och nationalrapporten.

Sveriges geologiska undersökning

22 §

Sveriges geologiska undersökning ska delta i klimatrapporteringsarbe-

tet genom att lämna underlag om areal för produktion av energitorv.

background image

7

SFS 2014:1434

Sveriges lantbruksuniversitet

23 §

Sveriges lantbruksuniversitet ska delta i klimatrapporteringsarbetet ge-

nom att för sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning och skogs-
bruk⬝

1. lämna underlag för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser och

för bestämning av markanvändningsslag med stöd av resultatet från Riks-
skogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet, och

2. lämna de prognoser som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 525/

2013 och artikel 10.2 b i beslut nr 529/2013/EU med stöd av underlag och
system för skogliga hållbarhetsanalyser och det underlag som Skogsstyrelsen
ska lämna enligt 17 § 2 och Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 8.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

24 §

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska delta i

klimatrapporteringsarbetet genom att lämna

1. klimatdata i rutnät för modellberäkning av kolbalanser för sektorn

⬝markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk⬝,

2. beräknade dygnsmedelvärden för de områden och parametrar som Na-

turvårdsverket specificerar i överenskommelser med SMHI, och

3. underlag om anpassningsåtgärder enligt artikel 15 i förordning (EU)

nr 525/2013 och artikel 12 i klimatkonventionen.

Trafikanalys

25 §

Trafikanalys ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för trans-

portsektorn

1. lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle från järnväg, uppde-

lat på persontrafik och godstrafik,

2. lämna uppgifter om antal nyregistrerade, importerade och exporterade

fordon,

3. lämna underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska

lämna enligt 18 § 8,

4. utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser, och
5. utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt artikel 14 i

förordning (EU) nr 525/2013.

Trafikverket

26 §

Trafikverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och förvaltar
a) lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldi-

oxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle, och
c) lämna beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväve-

oxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

2. för vägtrafik i transportsektorn lämna
a) emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid,

kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier,

background image

8

SFS 2014:1434

c) uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle,
d) beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider,

svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

e) beräkningar av utsläpp av koldioxid från användning av urea i katalysa-

torer,

f) data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i artikel 8 i för-

ordning (EU) nr 525/2013,

g) beräkningar av prognostiserade utsläpp av metan, dikväveoxid, kväve-

oxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och

h) underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska lämna en-

ligt 18 § 8, och

3. för den del inom transportsektorn som omfattas av Trafikverkets verk-

samhetsområde

a) lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten

och nationalrapporten, och

b) utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder

som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013.

Transportstyrelsen

27 §

Transportstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. för luftfart i transportsektorn lämna
a) emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid,

kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle och energianvändning,
c) beräkningar av utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxider,

svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten,

d) uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och utrikestrafik, dels för-

delning på den trafik som omfattas av start- och landningsfasen (Landing and
Take-Off, LTO), dels den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen
(Cruise), dels antalet start- och landningscykler (LTO-cykler),

e) preliminära data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i ar-

tikel 8 i förordning (EU) 525/2013, och

f) underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska lämna enligt

18 § 8,

2. för den del inom transportsektorn som omfattas av Transportstyrelsens

verksamhetsområde

a) lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten

och nationalrapporten, och

b) utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder

som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013, och

3. för sjöfart i transportsektorn lämna emissionsfaktorer för metan, di-

kväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen.

1. Denna förordning träder i kraft den 29 december 2014.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:626) om klimatrap-

portering.

background image

9

SFS 2014:1434

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014