SFS 2014:1436 Förordning om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

141436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift

1;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas

ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för
indrivning ska vara 1,0 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2013:1009.

SFS 2014:1436

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014