SFS 2014:1437 Lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

141437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd;

utfärdad den 4 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om åtgärder som får vidtas för att

säkerställa efterlevnaden av ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får
fortsätta färden.

Beslut om åtgärder

2 §

Om ett sådant beslut som anges i 7 § första stycket, 8 § första stycket,

9 § första stycket eller 10 § första stycket har meddelats och det kan antas att
beslutet inte kommer att följas, får i de fall som anges i 7�10 §§ en polisman
eller tulltjänsteman omhänderta

1. fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden,
2. frakthandlingar, och
3. registreringsskyltar.
En polisman eller tulltjänsteman som har beslutat om omhändertagande en-

ligt första stycket ska skyndsamt anmäla det till sin förman, som omedelbart
ska pröva om omhändertagandet ska bestå.

3 §

Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande enligt 2 § inte är

tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tull-
verket besluta att fordonet eller fordonståget ska förses med en mekanisk,
elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). Om det i ett enskilt
fall är lämpligare med klampning än omhändertagande, får klampning beslu-
tas trots det som sägs i första meningen.

4 §

För att söka efter sådan egendom som anges i 2 § första stycket får en

polisman eller tulltjänsteman kroppsvisitera fordonets förare och genomsöka
fordonet eller fordonståget, om egendomen inte är tillgänglig på annat sätt.
Om det finns synnerliga skäl, får även fordonets passagerare kroppsvisiteras.

5 §

Har ett beslut om omhändertagande eller klampning meddelats, får en

polisman eller tulltjänsteman medge att fordonet eller fordonståget förs till
närmaste lämpliga plats innan åtgärden verkställs.

1 Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3, rskr. 2014/15:25.

SFS 2014:1437

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

2

SFS 2014:1437

6 §

En åtgärd enligt denna lag får vidtas endast om det är försvarligt med

hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas,
ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det
avsedda resultatet ska uppnås.

På vilka grunder åtgärder får beslutas

�&tgärder i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgift

7 §

Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att fordonet

eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt

1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa interna-

tionella vägtransporter, eller

3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskri-

vare, m.m.

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 24 timmar.

�&tgärder i syfte att hindra fortsatta överträdelser av
yrkestrafiklagstiftningen

8 §

Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett fordons fortsatta

färd har hindrats enligt

1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),
2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller
3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 24 timmar.

�&tgärder i syfte att hindra trafik med fordon vars förare utgör en
påtaglig fara för trafiksäkerheten

9 §

Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren utgör en påtag-

lig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats enligt

1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskri-

vare, m.m.,

2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa interna-

tionella vägtransporter, eller

3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).
En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 24 timmar.

�&tgärder i syfte att hindra trafik med fordon som utgör en påtaglig fara
för trafiksäkerheten

10 §

Omhändertagande eller klampning får vidtas om fordonets skick eller

beskaffenhet utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fort-
satta färd har hindrats enligt

1. 5 kap. 3 § fordonslagen (2002:574), eller

background image

3

SFS 2014:1437

2. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).
En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den.

Underrättelse

11 §

Föraren, annan från vilken egendom omhändertagits och fordonets re-

gistrerade ägare ska snarast delges beslutet om omhändertagande eller klamp-
ning och underrättas om hur egendomen och fordonet kan komma att hante-
ras.

Vid åtgärd enligt 10 § ska det samtidigt underrättas om möjligheten att be-

gära omprövning.

Omprövning och överklagande

Omprövning

12 §

I fall som anges i 10 § ska Polismyndigheten, om föraren eller fordo-

nets registrerade ägare skriftligen begär det, skyndsamt ompröva ett beslut om
omhändertagande eller klampning.

Polismyndighetens beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och, om

myndigheten finner att åtgärden ska bestå, innehålla de skäl som beslutet
grundas på. Föraren och fordonets registrerade ägare ska underrättas om be-
slutet och hur beslutet kan överklagas.

�verklagande

13 §

Ett beslut enligt 12 § som innebär att åtgärden ska bestå får, utan be-

gränsning till viss tid, överklagas skriftligen till den tingsrätt inom vars dom-
krets åtgärden vidtagits. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

14 §

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

15 §

Domstolen får besluta att åtgärden ska bestå eller att den ska upphöra.

16 §

Har skälen för åtgärden upphört, ska Polismyndigheten upphäva om-

händertagandet eller klampningen.

Förfarandet när en åtgärd upphör

17 §

När ett omhändertagande upphör ska egendomen lämnas ut till den

från vilken egendomen omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att
lämna den till någon annan.

Om egendomen inte hämtas ut när ett omhändertagande har upphört, till-

lämpas lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hitte-
gods m.m.

18 §

Om en åtgärd enligt 10 § har upphört, ska föraren, annan från vilken

egendom omhändertagits och fordonets registrerade ägare underrättas om att

background image

4

SFS 2014:1437

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

beslutet har upphört att gälla och om hur egendomen eller fordonet kan
komma att hanteras.

Protokoll

19 §

Protokoll ska föras över omhändertagande, klampning, kroppsvisita-

tion och genomsökning. Av protokollet över omhändertagande, klampning
eller genomsökning ska det framgå

1. vilket fordon åtgärden rör och vilken egendom som har omhändertagits,
2. vem som har fattat beslut om åtgärden,
3. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
4. vem eller vilka som har deltagit vid åtgärden,
5. vem eller vilka som åtgärden har riktat sig mot,
6. tiden för beslut om åtgärd, och
7. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
I 28 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över kroppsvi-

sitation.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)