SFS 2014:1438 Lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

141438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m.;

utfärdad den 4 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:1066) om förfa-

rande med förverkad egendom och hittegods m.m.

dels att 1, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning,

egendom som

1. tillfallit staten på grund av förverkande,
2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,
3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,
4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387),
5. omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken, eller
6. omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hind-

rande av fortsatt färd.

2 c §

Egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om

åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska finnas tillgänglig hos Polismyndig-
heten eller Tullverket för avhämtning i minst en månad efter delgivning av en
sådan underrättelse som avses i 18 § den lagen eller, om sådan underrättelse
inte ska lämnas, efter det att en underrättelse som anges i 11 § samma lag har
delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom den tiden, ska egendomen han-
teras på det sätt som anges i denna lag.

7 §

3

Gör ägaren eller någon annan rättsinnehavare anspråk på egendom som

tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egen-
dom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom
som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom
som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hind-
rande av fortsatt färd ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av
den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts
eller förstörts.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör an-

språk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för för-

1 Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3, rskr. 2014/15:25.

2 Senaste lydelse 2009:1172.

3 Senaste lydelse 2009:1172.

SFS 2014:1438

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

2

SFS 2014:1438

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

bättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden
inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehavaren, får
egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag.

8 §

4

Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen

(1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med
stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a §
andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra
stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd sker för
statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren eller någon annan rättsinnehavare rätt till

ersättning. Ersättning betalas inte med högre belopp än som har influtit vid
försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbätt-
ringen avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av den myndighet som beslutat om försälj-

ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:608.