SFS 2014:1439 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

141439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:786) om internatio-

nella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

1

dels att 4 och 8 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas elva nya paragrafer, 5 a och 7 a�7 j §§ och närmast

före 7 a, 7 c, 7 g och 7 h §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Hind-

rande av fortsatt färd⬝.

Ansvarsbestämmelser m.m.

4 §

2

Till böter döms den som uppsåtligen

1. driver trafik utan sådant
a) tillstånd som avses i artikel 4 eller 6 i förordning (EG) nr 1073/2009, i

lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,

b) kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning, om han

eller hon inte är undantagen från kravet på kontrolldokument enligt 2 a §,

c) certifikat som avses i artikel 5.5 i samma förordning,
2. driver trafik utan något av de tillstånd som avses i artikel 3 i förordning

(EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,

3. utför cabotagetrafik i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen

enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller

4. utför transporter utan sådant tillstånd som avses i artikel 15 i den över-

enskommelse som bifogas rådets beslut nr 917/2002/EG eller sådant kontroll-
dokument som avses i artikel 10 i samma överenskommelse.

5 a §

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som utför cabotage-

transporter i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen en-
ligt rådets förordning (EU) nr 517/2013.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1365.

2 Senaste lydelse 2011:1093.

SFS 2014:1439

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

2

SFS 2014:1439

Sanktionsavgift m.m.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek

7 a §

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 5 a § prövas av Trans-

portstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Innan sanktionsavgift påförs ska transportföretaget ges tillfälle att yttra sig.
Sanktionsavgift får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl.

7 b §

Sanktionsavgift enligt 5 a § ska påföras med ett belopp om 40 000

kronor.

Förskott

7 c §

Om ett transportföretag enligt 5 a § ska påföras sanktionsavgift, ska en

polisman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

7 d §

Om det förskott som anges i 7 c § inte betalas omedelbart i samband

med kontrollen, ska polismannen besluta att fordonet eller fordonståget inte
får fortsätta färden. En polisman får underlåta att fatta ett sådant beslut, om
det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sank-

tionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har be-
talats.

7 e §

En polismans beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att fordo-

net eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas
Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om
beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäl-

ler enligt 7 d §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål.
Transportstyrelsen får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
2. upphäva det beslut som gäller enligt 7 d §, om det finns synnerliga skäl.
Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar på-

förandet av sanktionsavgift.

7 f §

Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned

eller efterges, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott enligt 7 c §
återbetalas.

Betalning av sanktionsavgifter

7 g §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet

har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

background image

3

SFS 2014:1439

Verkställighet

7 h §

När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verkstäl-

las enligt utsökningsbalken.

7 i §

Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har

getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta
om avgift har uppfyllts.

7 j §

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verk-

ställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:
1. en polismans beslut enligt 7 c och 7 d §§, och
2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014