SFS 2014:1440 Förordning om ändring i förordningen (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

141440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1261) om ändring
i förordningen (1998:786) om internationella
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1998:786) om internationella

vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i stäl-
let för lydelsen enligt förordningen (2014:1261) om ändring i den förord-
ningen ska ha följande lydelse.

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EG) nr
1072/2009, förordning (EG) nr 1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestäm-

melser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter. Innan Polismyn-
digheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrel-
sen.

Polismyndigheten får i fråga om polismän och Tullverket får i fråga om

tulltjänstemän meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i
denna förordning om hindrande av fortsatt färd. Innan sådana föreskrifter
meddelas ska myndigheterna samråda med varandra.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1440

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014