SFS 2014:1441 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

141441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:951) med instruk-

tion för Post- och telestyrelsen

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

4 §

1

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer,

inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att
främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,

2. främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet och följa tillgången till

bredband,

3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effek-

tivt sätt,

5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation

och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för

radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rät-
tigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvänd-
ningen,

12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska

radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),

13. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrust-

ning samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:124) om radio- och
teleterminalutrustning,

1 Senaste lydelse 2011:593.

SFS 2014:1441

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

2

SFS 2014:1441

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

14. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska sig-

naturer samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:833) om kvalifi-
cerade elektroniska signaturer,

15. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för

Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,

16. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för

störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för
ökad krishanteringsförmåga,

17. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk

kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda upp-
gifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskydds-
området samt med andra berörda aktörer, och

18. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och landsting samt

företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet.

15 a §

En styrelseledamot får skiljas från sitt uppdrag om

1. ledamoten själv har begärt det,
2. ledamoten har utsetts huvudsakligen till följd av att denne innehar en

viss anställning eller ett visst uppdrag och den anställningen eller det uppdra-
get har upphört, eller

3. ledamoten allvarligt har åsidosatt sina uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)