SFS 2014:1442 Förordning om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

141442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:907) med
instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:907) med instruk-

tion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1�3, 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för

det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och syssel-
sättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande
myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma be-
stämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Euro-
peiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fis-
kerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Svenska ESF-rådet är, för det operativa programmet för social delaktighet

för dem som har det sämst ställt, förvaltande och attesterande myndighet en-
ligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014
av den 11 mars om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst
ställt.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella socialfondsprogram-

met för programperioden 2014�2020,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av det

nationella socialfondsprogrammet och av

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17

december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1081/2006, och

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013,
3. pröva frågor om stöd inom ramen för det operativa programmet för

social delaktighet för dem som har det sämst ställt för programperioden
2014�2020,

1 Senaste lydelse 2010:495.

SFS 2014:1442

Utkom från trycket
den 16 december 2014

background image

2

SFS 2014:1442

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av det

operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt
och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014,

5. verka för att genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet

samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning,

6. samråda med berörda myndigheter, och
7. bistå övervakningskommittéerna för det nationella socialfondsprogram-

met och det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det
sämst ställt och offentliggöra en förteckning över respektive kommittés med-
lemmar.

3 §

2

Särskilda bestämmelser om stöd från EU:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Särskilda bestämmelser om stöd från fonden för europeiskt bistånd till dem

som har det sämst ställt finns i förordningen (2014:1374) om förvaltning av
fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

6 §

Vid myndigheten finns en enhet med de uppgifter som den attesterande

myndigheten har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1303/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014.

Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde.

I arbetsordningen får myndigheten meddela föreskrifter om att ärenden som
inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman på en-
heten. �ven chefen för enheten får i enskilda fall besluta om en sådan delege-
ring.

Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i den

utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

7 §

För handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella

socialfondsprogrammet för programperioden 2014�2020 ska det inom myn-
digheten finnas regionala enheter i Luleå, �stersund, Gävle, �rebro, Jönkö-
ping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser programperioden

2007�2013 och för att avsluta denna programperiod.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:495.