SFS 2014:1443 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

141443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 3, 5, 9�10, 11�16 a, 19, 20, 20 b och 20 e §§ och rubriken närmast

före 11 a § ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före 2, 3, 6 och 8�11 §§ ska införas nya rubriker av föl-

jande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk
databas

Begränsningar av ändamål

2 §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om begränsningar av de

ändamål som anges i 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter
i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2007:926).

Uppgifter som får behandlas för att användas i Arbetsförmedlingens
verksamhet

3 §

1

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, upp-

följning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3 och 5
lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som
omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

1 Senaste lydelse 2013:685.

SFS 2014:1443

Utkom från trycket
den 16 december 2014
Omtryck

background image

2

SFS 2014:1443

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit an-

mäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshets-
kassa enligt registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivs-
erfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och
andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den

offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbets-

marknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb,

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller in-

satser eller beslut om nystartsjobb, typ av program eller insats, ersättning från
arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program
eller insatser och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersätt-

ning, bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, för-
ordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förord-
ningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invand-
rare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända invandrare,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller ge-
nom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 1 §
fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid för
skyddstillsyn, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssö-

kandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, för det
fall uppgifterna har betydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt för-
ordningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning enligt
förordningen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
eller om etableringsinsatser enligt förordningen om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgifter som avses
i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller

background image

3

SFS 2014:1443

sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden om
uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förord-
ning (2014:1443).

3 a §

För publicering av ansökningar om anställning enligt 4 § 2 lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får endast följande personuppgifter om den arbetssökande be-
handlas:

1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra

kontakt- och identifieringsuppgifter, och

2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens,
uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt brev och andra upp-
gifter som har betydelse vid arbetssökning.

Personuppgifterna i första stycket får behandlas för detta ändamål endast

om den arbetssökande har samtyckt till behandlingen. Förordning
(2010:2034).

4 §

För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och in-

formation om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling, tillsyn,
uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt för
samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
området enligt 4 § 1�3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetsgivare,
kompletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av
verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och

andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktper-
soners eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en
myndighet,

2. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter

samt uppgifter om godkännande för F-skatt, momsregistrering, ansvarsför-
säkring, näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som har
överlämnats till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning

av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna, upp-
gifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer som ut-
för tjänsterna,

5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av

tjänstekvalitet,

6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av

stöd och ersättningar,

7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,
8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som behö-

ver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program
eller för beslut om nystartsjobb,

background image

4

SFS 2014:1443

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett ar-

betsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats eller
som innehar ett nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för ett ärendes handläggning. Förordning (2011:1463).

5 §

I fråga om arbetsgivare och arbetstagare som berörs av varsel om drifts-

inskränkning enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
får utöver vad som anges i 3�4 §§ följande personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om arbetsställe, bransch, kommun och SNI-kod enligt arbets-

givaruppgift,

2. uppgifter om berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer jämte

kontaktmän,

3. uppgifter om orsak till driftsinskränkningen, dess omfattning och hur

många arbetstagare som berörs av den, och

4. uppgifter om berörda arbetstagares yrke eller arbetsuppgift, anställnings-

datum och dag för anställningens upphörande samt noteringar som behövs för
att genomföra arbetsförmedlingens uppdrag i handläggningen av ett varsel-
ärende. Förordning (2014:1443).

Uppgifter som får behandlas för att tillhandahålla information till andra

6 §

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala

studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamhe-
ten får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de personuppgif-
ter behandlas som framgår av

1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten, och

4. 3 kap. 12 och 14 §§ förordningen (2010:407) om ersättning till vissa ny-

anlända invandrare. Förordning (2010:2034).

6 a §

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt

5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande
personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om vilka personer som är anmälda som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen,

2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,
3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller del-

vis arbetslösa,

4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare,
5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i

arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller ersättning från en kommun,

6. uppgifter om sådant program enligt 5 som är stöd till start av närings-

verksamhet,

background image

5

SFS 2014:1443

7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvsarbe-

tande,

8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,

9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till ar-

betsmarknadens förfogande,

10. uppgifter om vilka personer som inte längre är anmälda som arbetssö-

kande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om huruvida skälet till detta
är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga arbetsför-
medlingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning,

11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt

registrering, och

12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1�10

gäller enligt registrering. Förordning (2013:685).

7 §

För tillhandahållande av information till Skatteverket enligt 5 § 2 lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får sådana personuppgifter behandlas som rör anvisningar till
de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebidrag, skyd-
dat arbete och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Detsamma gäller
det underlag som behövs för utbetalning av stöd till nystartsjobb genom kre-
ditering på en arbetsgivares skattekonto. Förordning (2010:2034).

7 a §

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgif-
ter behandlas för verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt re-

gistrering,

4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,
språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen eller en kompletterande aktör,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av pro-

gram, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbets-
marknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om
samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

9. uppgifter ur de arbetssökandes individuella handlingsplaner, och
10. uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgifter än
postnummer. Förordning (2013:685).

7 b §

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-

background image

6

SFS 2014:1443

gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgif-
ter behandlas för verksamhet som avser utfärdande av intyg:

1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och om datum för anmälan,

2. uppgift om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt re-

gistrering, och

3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om Ar-

betsförmedlingens telefonnummer. Förordning (2013:685).

7 c §

För tillhandahållande av information till Kronofogdemyndigheten en-

ligt 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

Förordning (2013:685).

7 d §

För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspo-
litiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etab-

leringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-

ringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats. Förordning

(2013:685).

7 e §

För tillhandahållande av information till Migrationsverket enligt 5 § 6

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,
3. vilken ersättning som har beviljats, och
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning lämnas eller

har lämnats. Förordning (2010:2034).

7 f §

För tillhandahållande av information till kompletterande aktörer enligt

5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och e-

postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,

anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens
samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

background image

7

SFS 2014:1443

3. uppgifter om anvisningar att söka arbete och arbetsmarknadspolitiska

program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälpme-

del eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsnedsätt-
ning,

5. uppgifter om omständigheter som berättigar den kompletterande aktören

till resultatbaserad ersättning,

6. uppgifter som ingår i en individuell handlingsplan eller en etablerings-

plan, och

7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den kompletterande

aktören ska kunna utföra sitt uppdrag. Förordning (2013:685).

Avskiljande av uppgifter som behövs för Arbetsförmedlingens planering
och uppföljning av verksamheten m.m.

8 §

Personuppgifter som får behandlas enligt 3�7 f §§ får avskiljas för be-

handling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i
4 § 3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kontrol-

lera enskilda identifierbara personer. Förordning (2010:2034).

Begränsningar av de känsliga personuppgifter m.m. som får
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas

Uppgifter om hälsa och sociala förhållanden

9 §

2

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden

får behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en hand-
ling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande.

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden som

grundar sig på muntliga uppgifter får behandlas i en databas om de har läm-
nats av den arbetssökande i ett ärende som gäller henne eller honom och de är
nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om sådana personuppgifter har
lämnats av någon annan än den arbetssökande får de behandlas i en databas
endast om de är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende som
gäller den arbetssökande.

Första och andra styckena gäller även uppgifter om den arbetssökandes

barn, make, maka eller sambo eller andra närstående, om uppgifterna har be-
tydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt förordningen (2010:407)
om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning enligt förord-
ningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invand-
rare eller om etableringsinsatser enligt förordningen (2010:409) om etable-
ringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Person-
uppgifter som avses i första och andra styckena och som avser en arbetssö-
kandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även
behandlas i andra ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för hand-
läggningen av ärendet. Förordning (2014:1443).

2 Senaste lydelse 2010:2034.

background image

8

SFS 2014:1443

Uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 a §

3

I en databas får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden behandlas endast när de avser sådana uppgifter som fram-
går av 3 § första stycket 14. Förordning (2014:1443).

Uppgifter om tvångsingripande

10 §

4

I en databas får personuppgifter som avslöjar att en registrerad har va-

rit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (2004:168) behandlas endast om
uppgifterna grundar sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende
som gäller den arbetssökande. Förordning (2014:1443).

Undantag för uppgifter i en aktivitetsrapport

10 a §

Begränsningarna i 9�10 §§ för vilka personuppgifter som får be-

handlas i en databas gäller inte uppgifter som har lämnats av den arbetssö-
kande i en aktivitetsrapport enligt förordningen (2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. Förordning (2013:203).

Ytterligare föreskrifter

11 §

5

Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Datainspektionen tillfälle att

yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personupp-
gifter som får behandlas i en databas och om vilka koder som får användas för
uppgifter om hälsa, medborgarskap och funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. Förordning (2014:1443).

Utlämnande av personuppgifter på ett medium för automatiserad
behandling

11 a §

6

Personuppgifter som får behandlas enligt 3 § 1 och 6 får lämnas ut

på ett medium för automatiserad behandling till arbetsgivare. Förordning
(2014:1443).

12 §

7

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas ut på ett me-

dium för automatiserad behandling till Försäkringskassan, Centrala studie-
stödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut på ett medium

för automatiserad behandling till Försäkringskassan.

3 Senaste lydelse 2011:544.

4 Senaste lydelse 2004:268.

5 Senaste lydelse 2010:2034.

6 Senaste lydelse 2010:2034.

7 Senaste lydelse 2008:980.

background image

9

SFS 2014:1443

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 a och 7 b §§ får lämnas ut på ett

medium för automatiserad behandling till Inspektionen för arbetslöshetsför-
säkringen. Förordning (2014:1443).

12 a §

8

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 e § får lämnas ut på ett

medium för automatiserad behandling till Migrationsverket. Förordning
(2014:1443).

13 §

9

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 § får lämnas ut på ett me-

dium för automatiserad behandling till Skatteverket. Förordning
(2014:1443).

13 a §

10

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 c § får lämnas ut på ett

medium för automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. Förord-
ning (2014:1443).

13 b §

11

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 d § får lämnas ut på ett

medium för automatiserad behandling till socialnämnderna. Förordning
(2014:1443).

13 c §

12

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får lämnas ut på ett

medium för automatiserad behandling till kompletterande aktörer. Förord-
ning (2014:1443).

13 d §

13

Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling, om
det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning
(2014:1443).

14 §

14

Personuppgifter om en enskild som får behandlas enligt 3�5 och 9 §§

får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till den enskilde
själv. Detsamma gäller för arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter
om kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 och uppgifter om en arbetsgiva-
res eller en kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och telefon-
nummer samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i före-
taget. Förordning (2014:1443).

15 §

Uppgifter om lediga platser får lämnas ut på ett medium för automati-

serad behandling till de länder som Sverige samarbetar med inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överens-
kommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad. Förord-
ning (2014:1443).

8 Senaste lydelse 2010:2034.

9 Senaste lydelse 2003:1038.

10 Senaste lydelse 2008:980.

11 Senaste lydelse 2008:980.

12 Senaste lydelse 2010:2034.

13 Senaste lydelse 2010:2034.

14 Senaste lydelse 2010:2034.

background image

10

SFS 2014:1443

Direktåtkomst

16 §

15

En arbetsgivare får ha direktåtkomst till personuppgifter som får be-

handlas enligt 3 a §, under förutsättning att arbetsgivaren av Arbetsförmed-
lingen beviljats särskilda inloggningsuppgifter för att få tillgång till uppgif-
terna.

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till de per-
sonuppgifter som får behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b §§, med undantag för
uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen för arbetslöshetsför-
säkringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som

får behandlas enligt 7 c §.

En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får be-

handlas enligt 7 d §, under förutsättning att Arbetsförmedlingen först har för-
säkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter
som avser personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Migrationsverket får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får be-

handlas enligt 7 e §. Förordning (2014:1443).

16 a §

16

En enskild får ha direktåtkomst till personuppgifter om henne eller

honom själv som får behandlas enligt 3�5 och 9 §§. En enskild får också ha
direktåtkomst till arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om kom-
pletterande aktörer som avses i 4 § 4 samt till uppgifter om en arbetsgivares
eller kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Detsamma gäller för uppgifter om kontaktpersoners telefonnummer och funk-
tion i företaget. Förordning (2014:1443).

17 §

Har upphävts genom förordning (2011:179).

Sökbegrepp

18 §

Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en

kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas
som sökbegrepp. Förordning (2010:2034).

19 §

17

Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Datainspektionen tillfälle att

yttra sig, meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av de sökbegrepp
som får användas. Förordning (2014:1443).

Information till den registrerade

20 §

18

Den information som ska lämnas enligt 25 § första stycket c person-

uppgiftslagen (1998:204) ska innehålla upplysningar om

1. de personuppgifter som får behandlas,
2. innebörden av att samtycke till viss behandling av personuppgifter läm-

nas,

15 Senaste lydelse 2010:2034.

16 Senaste lydelse 2010:2034.

17 Senaste lydelse 2007:926.

18 Senaste lydelse 2011:179.

background image

11

SFS 2014:1443

3. vad som gäller i fråga om utlämnande på ett medium för automatiserad

behandling, direktåtkomst, sökbegrepp och gallring, och

4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen.

Förordning (2014:1443).

Rutiner för säker behandling av personuppgifter

19

20 a §

Innan beslut fattas om nya system för automatiserad behandling eller

om sådana större förändringar i befintliga system som bedöms innebära risker
för intrång i den personliga integriteten, ska Arbetsförmedlingen inhämta syn-
punkter från Datainspektionen. Vid bedömningen av riskerna för intrång i den
personliga integriteten ska särskild vikt läggas vid om känsliga eller ömtåliga
personuppgifter kommer att behandlas i systemet. Förordning (2011:179).

20 b §

20

Arbetsförmedlingen ska bestämma villkor för tilldelning av behö-

righet för åtkomst till personuppgifter. En sådan behörighet ska begränsas till
vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid tilldelning av behörighet ska det ställas krav på utbildning i behandling

av personuppgifter eller på erfarenhet som har gett motsvarande kunskaper.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet

för åtkomst till personuppgifter. Förordning (2014:1443).

20 c §

Arbetsförmedlingen ska se till att åtkomst till personuppgifter doku-

menteras. Arbetsförmedlingen ska också göra systematiska och återkom-
mande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om dokumentation och kon-

troll enligt första stycket. Förordning (2011:179).

20 d §

Utöver den begränsning av åtkomst som gäller enligt 11 § lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, ska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personer
som behöver få tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter, i
den utsträckning det bedöms nödvändigt med hänsyn till känsligheten hos de
uppgifter som ska behandlas. Förordning (2011:181).

20 e §

21

Personuppgifter som betecknas som känsliga i 13 § personupp-

giftslagen (1998:204) och ömtåliga personuppgifter som avses i 9 § andra
stycket eller 10 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får endast behandlas i sådana system
för automatiserad behandling där behörigheten kan begränsas tekniskt till de
personer som behöver ta del av uppgifterna. I övriga system får känsliga och
ömtåliga personuppgifter behandlas endast om den enskilde uttryckligen har
samtyckt till behandlingen. För återkallelse av ett sådant samtycke gäller 12 §
första stycket personuppgiftslagen. Förordning (2014:1443).

20 f §

Arbetsförmedlingen ansvarar för att myndighetens personal får ut-

bildning i behandling av personuppgifter. Förordning (2011:179).

19 Senaste lydelse 2011:179.

20 Senaste lydelse 2011:180.

21 Senaste lydelse 2011:179.

background image

12

SFS 2014:1443

Gallring

21 §

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna

om gallring i 16 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten för att uppgifter ska kunna bevaras för
forskningens behov. Förordning (2011:179).

Ytterligare föreskrifter

22 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna förordning. Förord-
ning (2007:926).

1. Denna förordning

22 träder i kraft den 1 augusti 2002, då förordningen

(1994:460) om arbetsförmedlingsregister upphör att gälla.

2. Den äldre förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga

om uppgifter och handlingar som har tillförts ett arbetsförmedlingsregister
och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före den 1 augusti
2002.

3. Förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga

om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24
oktober 1998 eller i fråga om sådan manuell behandling som utförs för ett
visst bestämt ändamål om behandlingen för detta ändamål påbörjats före den
24 oktober 1998.

1. Denna förordning

23 träder i kraft den 1 januari 2003.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som

avser tid före ikraftträdandet.

1. Denna förordning

24 träder i kraft den 15 november 2003.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt vuxenstudiestöd för

arbetslösa som avser tid före ikraftträdandet.

Denna förordning

25 träder i kraft den 1 juli 2004. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för personuppgifter hänförliga till åtgärder enligt smittskyddsla-
gen (1988:1472).

1. Denna förordning

26 träder i kraft den 1 januari 2012.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om F-skattsedel som

har utfärdats med stöd av skattebetalningslagen (1997:483).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

22 2002:623.

23 2002:901.

24 2003:604.

25 2004:268.

26 2011:1463.

background image

13

SFS 2014:1443

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014