SFS 2014:1445 Förordning om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

141445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:908) om premier
för statens avtalsförsäkringar;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1997:908) om premier för sta-

tens avtalsförsäkringar ska ha följande lydelse.

2 §

En myndighet ska betala premier för sina anställdas förmåner enligt den

statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäk-
ringen samt, när det gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning,
enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavta-
let.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:1445

Utkom från trycket
den 16 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014