SFS 2014:1446 Förordning om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

141446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:869) om
utbetalning av statliga tjänstepensions- och
grupplivförmåner;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver att 1 och 9 §§ förordningen (2002:869) om utbetal-

ning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Statens tjänstepensionsverk betalar ut följande förmåner som ska be-

kostas av staten, nämligen

1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal eller andra statliga

pensionsbestämmelser,

2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt det statliga av-

talet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersätt-
ning enligt äldre bestämmelser,

3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar reservpension till per-

sonal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren,

4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga

grupplivbestämmelser, och

5. statliga tjänstepensionsförmåner som ska överföras till Europeiska ge-

menskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av vär-
det av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte ska bekostas av

staten betalas ut av Statens tjänstepensionsverk eller någon annan pensionsut-
betalare på uppdrag av den som ska bekosta förmånen.

Statens tjänstepensionsverk betalar också ut förmåner enligt särskilda be-

slut av regeringen.

I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas ut av annan

pensionsutbetalare än Statens tjänstepensionsverk gäller 5 §.

9 §

2

Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade

pensionskostnader som följer av att en arbetsgivare, med stöd av 33 § pen-
sionsavtalet för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) eller 45 § pensionspla-
nen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91), har medgett en arbetstagare för-
månligare villkor än vad som framgår av avtalet eller planen.

Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har

beviljats pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning eller en-

1 Senaste lydelse 2010:557.

2 Senaste lydelse 2010:557.

SFS 2014:1446

Utkom från trycket
den 16 december 2014

background image

2

SFS 2014:1446

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ligt det statliga trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var anställd
då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är en-

dast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med
premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäk-
ringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i
andra fall då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av en
myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska
underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en
förmån bör betalas med premier.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)