SFS 2014:1448 Förordning om vissa sanktioner mot Ryssland

141448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa sanktioner mot Ryssland;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder

för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Ryssland som har antagits av
Europeiska unionens råd genom rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli
2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabi-
liserar situationen i Ukraina.

Uttryck i förordningen

2 §

Med krigsmateriel avses i denna förordning materiel som är upptagen i

bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses utrustning som är upptagen i bilagan till

denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel,
paramilitär utrustning m.m. från Ryssland

3 §

Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt från Ryssland köpa, importera

eller transportera krigsmateriel, paramilitär utrustning eller reservdelar till så-
dan materiel eller utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller ut-
rustningen har sitt ursprung inom Rysslands territorium eller inte.

Undantag från förbudet gäller för att kunna fullgöra avtal eller överens-

kommelser som ingåtts före den 1 augusti 2014 samt för att kunna tillhanda-
hålla reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhåll av � och säker-
het för � befintlig kapacitet inom Europeiska unionen.

Förbud mot att leverera, sälja, överföra eller transportera
paramilitär utrustning till Ryssland

4 §

Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller

genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Ryssland, eller för an-
vändning i eller till förmån för Ryssland, oavsett om utrustningen har sitt ur-
sprung inom Sverige eller inte.

Undantag från förbudet gäller för att kunna fullgöra avtal eller överens-

kommelser som ingåtts före den 1 augusti 2014 samt för att kunna tillhanda-
hålla reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhåll av � och säker-
het för � befintlig kapacitet inom Europeiska unionen.

SFS 2014:1448

Utkom från trycket
den 15 december 2014

background image

2

SFS 2014:1448

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 §

Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av materiel och utrust-

ning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss utrustning och
vissa tjänster

6 §

Det är inte tillåtet att till personer, enheter och organ i Ryssland, eller i

något annat land för användning i Ryssland, utan tillstånd

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan utrust-

ning som omfattas av tillståndskrav enligt artikel 3 i rådets förordning (EU) nr
833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Ryss-
lands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt bistånd, sådana för-

medlingstjänster, sådan finansiering eller sådant finansiellt bistånd som om-
fattas av tillståndskrav enligt artikel 4.3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Kommerskollegium.

Tillsyn

7 §

Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och

en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 3 och 4 §§. Tull-
verket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrel-
sen, för tillsyn över förbudet enligt 5 §. Kommerskollegium och Finansin-
spektionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över för-
buden enligt 6 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra

de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2014.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

3

SFS 2014:1448

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt
tas upp i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

1. Eldrörsvapen med kaliber <20 mm.
2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
3. Vapensikten.
4. Bomber och andra explosiva laddningar.
5. Explosiva ämnen.
6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
7. �vningsmateriel för militär verksamhet.
8. Spanings- och mätutrustningar med militär prestanda för observation i

mörker.

9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1�8.
10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1�9.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014