SFS 2014:1451 Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

141451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för
vissa försäkringsavtal;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:645) om till-

lämplig lag för vissa försäkringsavtal

2

dels att 2, 4�11 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1, 5, 6, 12 och 13 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3 § ska betecknas 2 § och att nuvarande 12 § ska beteck-

nas 3 §,

dels att 1 § samt de nya 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag
för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.

2 §

4

Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om

avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är
registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en
annan EES-stat, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i
köparens besittning anses finnas i den stat till vilken fordonet ska införas.

3 §

På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i för-

ordningen tillämpas lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att
teckna försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

2 Senaste lydelse av
2 § 2010:2056
4 § 2010:1256
9 § 2010:2056.

3 Senaste lydelse 2010:2056.

4 Senaste lydelse av tidigare 3 § 2007:335.

SFS 2014:1451

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014