SFS 2014:1453 Lag om upphävande av lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

141453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1998:167) om tillämplig
lag för avtalsförpliktelser;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1998:167) om tillämplig lag

för avtalsförpliktelser ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

SFS 2014:1453

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014