SFS 2014:1454 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

141454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2002:562) om elektronisk

handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

7 §

Bestämmelserna i 3�5 §§ påverkar inte parters frihet att välja tillämplig

lag för sitt avtal eller frågor om tillämplig lag för försäkringsavtal av de slag
som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/
2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

SFS 2014:1454

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014