SFS 2014:1457 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

141457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 kap. 15 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

67 kap.

15 §

3

För rätt till skattereduktion krävs att det utförda hushållsarbetet är

hänförligt till den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll.
Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.

En fysisk person som utför hushållsarbetet får inte vara den som begär

skattereduktion eller en närstående till denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:10, bet. 2014/15:SkU7, rskr. 2014/15:42.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:197.

SFS 2014:1457

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014