SFS 2014:1458 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

141458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:194) om för-

farandet vid skattereduktion för hushållsarbete

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 7�9, 12, 21, 23 och 24 §§ och rubriken närmast före 23 § ska ha föl-

jande lydelse.

7 §

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden

mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdes-
skatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om
utbetalning, dock högst till samma belopp som köparen har betalat.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära

skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000
kronor för ett beskattningsår.

8 §

2

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och be-

talats.

Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket

senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara undertecknad av utföraren eller av den som är ombud

eller annan behörig företrädare för utföraren.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha

lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda utföraren.

9 §

En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för
utföraren,

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns

för köparen,

3. debiterad ersättning för hushållsarbete, debiterad ersättning för material

och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material, betalt be-

1 Prop. 2014/15:10, bet. 2014/15:SkU7, rskr. 2014/15:42.

2 Senaste lydelse 2011:1426.

SFS 2014:1458

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1458

lopp för hushållsarbete och den dag som betalningen för hushållsarbetet kom-
mit utföraren tillhanda,

4. vad hushållsarbetet avsett och antalet arbetade timmar, och
5. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

12 §

Utbetalning ska göras till utförarens bank- eller kreditmarknadsföre-

tagskonto.

21 §

Ett ärende får inte avgöras till nackdel för utföraren eller annan motta-

gare som avses i 13 § första stycket utan att denne har fått tillfälle att yttra sig
i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller
inte få tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det inte avgöras

utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått till-
fälle att yttra sig över dem.

Andra stycket gäller inte om
1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,
2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är up-

penbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att
yttra sig,

3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att ge-

nomföra beslutet i ärendet, eller

4. avgörandet inte kan skjutas upp.
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av

10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Verkställighet och betalningssäkring

23 §

Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid, ska fordran läm-

nas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte
behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsök-
ningsbalken.

I fråga om återbetalning enligt denna lag gäller vad som sägs om betal-

ningssäkring i 46 kap. 2, 5�7 och 9�22 §§, 68 kap. 1 §, 69 kap. 13�18 §§ och
71 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

24 §

3

Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 8, 9, 12 och 24 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köpa-
ren efter den 31 mars 2015.

3. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för begäran om utbe-

talning som avser arbete som har betalats av köparen före den 1 april 2015.

3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2014:1458

4. Bestämmelsen i 23 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på begä-

ran om utbetalning som lämnas efter den 31 januari 2015.

5. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse från skyl-

digheten enligt 8 § andra stycket att lämna begäran elektroniskt. Befrielse får
medges för högst sex månader från den dag beslut om befrielse fattats. An-
sökan om befrielse ska göras senast den 30 april 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014