SFS 2014:1459 Förordning om ändring i förordningen (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

141459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:201) om
förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:201) om förfarandet

vid skattereduktion för hushållsarbete

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, och närmast före

4 § en ny rubrik av följande lydelse.

Bemyndigande

4 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för begäran om utbetalning

som avser arbete som har betalats av köparen före den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1459

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014