SFS 2014:1460 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

141460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruk-

tion för Regeringskansliet

1

dels att 2, 9, 11 a�11 d, 26, 34, 36, 38, 40 och 48 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att bilagan ska ha följande lydelse.
Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Regeringskansliets uppgifter

1

§

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i

övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regeringskans-

liet. Förordning (2007:1294).

Regeringskansliets organisation

2 §

I Regeringskansliet ingår

Statsrådsberedningen (SB),
Justitiedepartementet (Ju),
Utrikesdepartementet (UD),
Försvarsdepartementet (Fö),
Socialdepartementet (S),
Finansdepartementet (Fi),
Utbildningsdepartementet (U),
Miljö- och energidepartementet (M),
Näringsdepartementet (N),
Kulturdepartementet (Ku),
Arbetsmarknadsdepartementet (A), och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).
Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsråds-

beredningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av
sammanhanget. (Förordning 2014:1460).

1 Förordningen omtryckt 2010:1750.

SFS 2014:1460

Utkom från trycket
den 19 december 2014
Omtryck

background image

2

SFS 2014:1460

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §

Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepre-

sentationen.

I utrikesrepresentationen ingår
1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karri-

ärkonsulat (utlandsmyndigheter),

2. Svenska institutet i Alexandria, samt
3. honorärkonsulat och konsularagenturer.
Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (2014:115)

med instruktion för utrikesrepresentationen. Förordning (2014:1042).

4 §

Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresenta-

tionen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration, om
något annat inte är särskilt föreskrivet.

Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden

eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning ska prö-
vas av Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets ledning

5 §

Statsministern är chef för Regeringskansliet.

Statsministern utser bland statsråden en ersättare som tjänstgör som Reger-

ingskansliets chef när statsministern har förhinder. Ersättaren inträder även i
övrigt som Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern
bestämmer.

När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens upp-

gifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 §

Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt 7

kap. 1 § regeringsformen.

7 §

Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §

Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltnings-

chefen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §

Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekrete-

raren, expeditionscheferna och rättscheferna.

Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltnings-

chefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor och per-
sonaldirektören.

Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budget-

chefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen och den

background image

3

SFS 2014:1460

särskilda chefstjänstemannen för krishantering i Justitiedepartementet. (För-
ordning 2014:1460).

Huvudmän

10 §

I departementen finns huvudmän för olika sakområden. För var och en

av de myndigheter som hör till departementen finns en huvudman som ansva-
rar för frågor om myndighetens styrning. Förordning (2010:1750).

Regeringskansliets internrevision

11 §

I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision. För-

ordning (2002:1045).

Regeringskansliets krisberedskap

11 a §

Chefen för varje departement ansvarar för krishanteringsförmågan i

departementet.

Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i departementet att

närmast under departementschefen ansvara för att departementet har en kris-
hanteringsplan och en krishanteringsorganisation. I Statsrådsberedningen och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning kan uppdraget i stället ges till en
annan tjänsteman än en chefstjänsteman. (Förordning 2014:1460).

11 b §

I Justitiedepartementet finns en särskild chefstjänsteman för krishan-

tering. Under chefstjänstemannen finns ett kansli för krishantering. (Förord-
ning 2014:1460).

11 c §

Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering som finns i Justi-

tiedepartementet ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av
krishanteringen i Regeringskansliet samt nödvändiga förberedelser för detta.
Chefstjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. (För-
ordning 2014:1460).

11 d §

För krishantering finns det en grupp för strategisk samordning.

Gruppen består av statssekreterare i de departement vilkas verksamhetsom-
råden berörs av en allvarlig händelse eller en uppkommen situation. Gruppen
leds av en statssekreterare i Justitiedepartementet. Med statssekreterare avses
även kabinettssekreteraren. (Förordning 2014:1460).

11 e §

Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor enligt 47 § gäl-

ler även vid krishantering. Förordning (2008:66).

11 f §

Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i

Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och regeringen ska kunna
fullgöra sina uppgifter när de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller
olämpligt att använda ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i
denna fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna.
Förordning (2008:66).

background image

4

SFS 2014:1460

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §

Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departe-

menten på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan fram-
går också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

�renden om förordningar ska handläggas i det departement som motsva-

rande förvaltningsärenden hör till.

Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i det departe-

ment som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur. Förordning
(2008:66).

13 §

Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden,

ska det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör. Förord-
ning (2008:66).

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §

Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i

departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förord-
nande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd
ansvarar dock det föredragande statsrådet. Förordning (2008:66).

Gemensam beredning

15 §

Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhetsom-

råden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett

statsråd. Förordning (2008:66).

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §

Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttran-

den i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut ska det när-
mare bestämmas vem som får göra detta. Förordning (2008:66).

�renden som rör Regeringskansliet och som avgörs av regeringen

17 §

Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departe-

menten. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör
Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns

i 34, 35 och 37 §§. Förordning (2013:793).

�renden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §

Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras i Regerings-

kansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om något
annat inte är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökanden begär

background image

5

SFS 2014:1460

det, ska en sådan fråga prövas av ett statsråd i departementet eller � när det
gäller handlingar hos Regeringskansliets förvaltningsavdelning � av ett stats-
råd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens
prövning. Förordning (2008:66).

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §

Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till

regeringen har återkallats. Detta gäller också när ett överklagande av en myn-
dighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen
(1986:223). Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en
framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska
avgöras av den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

�renden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §

Regeringskansliet ska

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med

annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organi-
sationer,

2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unio-

nens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under
Europeiska kommissionen,

3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa

kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i unionen,

4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas

kommitté,

5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden

som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella
överenskommelser,

7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av

Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskom-
melser,

8. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla

säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhets-
föreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med
Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för
fred, och

9. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller

observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säker-
het och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende-
och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011 och fördraget om
observationsflygningar den 24 mars 1992. Förordning (2013:1128).

Utländsk representation i Sverige

21 §

Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer,

erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

background image

6

SFS 2014:1460

Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en sän-

dande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens dip-
lomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av
beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till
en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan
medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får över-
lämna sådana frågor till regeringens prövning.

�renden om hävande av immunitet

21 a §

Regeringskansliet får besluta i frågor om hävande av immunitet för

svensk diplomatisk och konsulär personal. Förordning (2010:1750).

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §

Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom

domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen
(2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §

Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen

och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdepartemen-
tet har kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och kabinetts-
sekreteraren ska främst svara för planering och samordning i departementet
och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet bedrivs i
överensstämmelse med planeringen. Förordning (2008:66).

Expeditionschefen

24 §

Expeditionschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhet-

lighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författ-
ningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.

I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter. Rättschefen i Utri-

kesdepartementet ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet
även i utrikesrepresentationens verksamhet. Förordning (2008:66).

Rättschefen

25 §

Rättschefen ska svara för att förslag till lagar och andra författningar

utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid bered-
ningen av författningsärenden.

Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.
Rättschefen ska, utom i Justitie- och Finansdepartementen, svara för att

lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departe-
ments verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds
gemensamt enligt 15 §. Förordning (2008:66).

background image

7

SFS 2014:1460

26 §

2

Rättschefen i Statsrådsberedningen ska särskilt svara för sådan sam-

ordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar
enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen ska
verka för att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart
som möjligt. Rättschefen kan i dessa syften ge ut handböcker, riktlinjer och
annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under reger-
ingen. Rättschefen ska också uppmärksamma möjligheten att delegera ären-
den till myndigheter under regeringen.

Rättschefen i Statsrådsberedningen är utgivare av Svensk författningssam-

ling. Förordning (2014:1460).

Budgetchefen

26 a §

Budgetchefen i Finansdepartementet ska särskilt svara för utveck-

lingen och förvaltningen av verksamhetsstöden för budgetering och hantering
av dokument inom den statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). Bud-
getchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material
kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning (2008:1388).

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor

26 b §

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge ut hand-

böcker, riktlinjer och annat material i syfte att uppnå enhetlighet och hög kva-
litet vid handläggningen inom Regeringskansliet av frågor som rör Europe-
iska unionen. Förordning (2010:881).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 §

Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och övriga stats-

råd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet.
De ska även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom
Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska vidare
biträda med arbetsledningen. Förordning (2008:66).

Huvudmännen

28 §

Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och

samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning
inför departementschefen eller ett annat statsråd. �ven i övrigt ska huvud-
mannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också be-
akta andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet av
koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten och för
att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut.
Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departemen-

tet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem
anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Huvudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i

2 Senaste lydelse 2011:470.

background image

8

SFS 2014:1460

övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen
ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift,

för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet. Förordning
(2011:470).

29 §

I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen. För-

ordning (2008:66).

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §

�renden som inte är regeringsärenden och som inte ska avgöras av en

departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden av-
görs av Regeringskansliets chef.

�renden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras

av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller
en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en
arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. Förordning (2008:66).

Departementschefens beslutanderätt

31 §

Chefen för ett departement ska föreskriva eller för särskilda fall besluta

om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens och
huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt for-
merna i övrigt för verksamheten i departementet.

�renden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av

ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta ska ske
anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut. Förordning
(2008:66).

Arbetsordning

32 §

Regeringskansliet ska besluta de ytterligare föreskrifter som behövs

för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter
kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för
departementen. Förordning (2008:66).

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett
departement

33 §

Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall besluta

om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement
som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §

Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekre-

terare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, chef

background image

9

SFS 2014:1460

för kansliet för samordning av EU-frågor, särskild chefstjänsteman för kris-
hantering i Justitiedepartementet, personaldirektör, budgetchef, finansråd,
utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, generaldirektör, departe-
mentsråd och chef för Regeringskansliets internrevision. Detta gäller också
anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i
anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

�vriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. (Förordning

2014:1460).

35 §

I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer reger-

ingen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, ambassadör, departements-
råd och chef för Regeringskansliets internrevision fastställs dock av Reger-
ingskansliet. Detta gäller också för den som är generalkonsul, minister,
ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en
utlandsmyndighet.

I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning (2008:66).

Anställningsförordningens tillämpning

36 §

Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdel-

ningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig och vid anställning med
placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera om
anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas till dem som

har sökt anställningen. Förordning (2014:1460).

Tjänstgöringsort

37 §

Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är pla-

cerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av reger-
ingen.

Anställningens längd

38 §

Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning

av EU-frågor, särskild chefstjänsteman för krishantering i Justitiedepartemen-
tet, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokoll-
chef, ambassadör, departementsråd eller chef för Regeringskansliets intern-
revision anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till
en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, minister,
ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en
utlandsmyndighet.

Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. (Förordning 2014:1460).

Uppsägning

39 §

När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar reger-

ingen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitie-

departementet. Förordning (1998:1631).

background image

10

SFS 2014:1460

Personalansvarsnämnden

40 §

3

Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av förvaltnings-

chefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, personaldirektören, den rättschef
som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen
i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en
arbetsordning och tre personalföreträdare. Förvaltningschefen är ordförande i
nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är

närvarande. Förordning (2014:1460).

41 §

Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Reger-

ingskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställda
vid en utlandsmyndighet:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte

i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.

42 §

Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som

anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte
bestämts i kollektivavtal.

Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §

Innan någon anställs som handläggare ska Utrikesförvaltningens

antagningsnämnd höras om den sökandes lämplighet för tjänstgöring utom-
lands, om det i anställningen ingår att tjänstgöra inom utrikesrepresentatio-
nen. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassad-
råd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.

Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion

för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd. Förordning (2009:923).

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala
kollektivavtal

43 a §

När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen

och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter
enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen
(1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning (1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 §

Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit

hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser för
ett visst fall.

3 Senaste lydelse 2012:72.

background image

11

SFS 2014:1460

Ekonomiadministration

45 §

Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmel-

ser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar
något annat.

Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budget-

underlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag.

�&rsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften

innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Förordning (2007:1294).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och
personaldirektörens uppgifter

46 §

Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och service åt

departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa
frågor.

Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt

andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och
den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

47 §

Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor som rör flera

departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsom-
råden. Förordning (2006:1427).

47 a §

Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Reger-

ingskansliets personalpolitik. Personaldirektören ska särskilt verka för enhet-
lighet inom Regeringskansliet i personalfrågor. Förordning (2008:66).

Registratorskontor

48 §

För departementen finns registratorskontor. Registratorskontoren ska

hållas öppna vardagar klockan 9.00�16.00. Om arbetstiden en viss dag är kor-
tare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in
enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till två
timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

Tiden då registratorskontoren hålls öppna ska ges till känna på lämpligt

sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg. (Förord-
ning 2014:1460).

Diarium

49 §

För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement

finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5 kap. 2 och

4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och uppgifter som i övrigt
behövs för ärendets beredning.

Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen

har rättschefen denna uppgift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets

background image

12

SFS 2014:1460

förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som bestäms i en
arbetsordning. Förordning (2010:1750).

Personuppgiftsombud

50 §

Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en arbetsord-

ning ska vara personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2008:66).

Dokumentation av beslut

51 §

I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det finnas ett protokoll

eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fat-
tades och vem som fattade beslutet. Förordning (2008:66).

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §

Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla

ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har av-
gjorts. Förteckningarna ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen
senast den 1 februari. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 §

Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för varje departement

och ett centralarkiv.

Delarkivet för ett departement ska bestå av handlingar från regeringens och

Regeringskansliets verksamhet inom departementets område.

Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet med jämna mel-

lanrum. Förordning (2008:66).

Ansvar för arkivbildning

54 §

Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att de mål för arkiv-

bildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regeringskansliet.
Förvaltningschefen ska verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor
om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av
arkivhandlingar.

Förvaltningschefen, eller den tjänsteman som anges i en arbetsordning för

Regeringskansliets förvaltningsavdelning, är arkivansvarig för centralarkivet.
Förordning (2011:470).

Tillsyn

55 §

Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbild-

ning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhand-
lingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning är den tjänsteman arkivansvarig
som bestäms i en arbetsordning. Förordning (2013:793).

background image

13

SFS 2014:1460

�verlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §

Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid

de tidpunkter som förvaltningschefen och Riksarkivet kommer överens om.
Förordning (2011:470).

�&terlämnande av ingivna handlingar

57 §

Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den

som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna
arkivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 §

Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för

tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 §

Regeringskansliet ska meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar
och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten. Förordning (2008:66).

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §

Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom utri-

kesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikesrepresenta-
tionens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna hand-
lingar och utlåning av arkivhandlingar. Förordning (2008:66).

�rendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §

Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där

inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappers-
exemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regerings-
kansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut
i förskott.

Internrevision

62 §

Regeringskansliets internrevision ska följa de föreskrifter om intern

revision som anges i denna instruktion.

Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision av all verksam-

het inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen.
Förordning (2008:66).

63 §

Regeringskansliets internrevision ska självständigt granska hur Reger-

ingskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redovis-
ningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen ska bedrivas i enlighet med
god sed för internrevision.

background image

14

SFS 2014:1460

En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i första stycket

endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar
internrevisionen. Förordning (2008:66).

64 §

Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för internrevisio-

nen.

Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den

granskade verksamheten. Förordning (2008:66).

65 §

Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina iakttagelser och

slutsatser till förvaltningschefen. Förordning (2008:66).

�verklagande

66 §

Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas.

Förordning (2007:1294).

�vergångsbestämmelser

1. Denna förordning

4 träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Genom förordningen upphävs
� departementsförordningen (1982:1177),
� förordningen (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet,
� förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvalt-

ningskontor,

� förordningen (1992:157) om arkiv hos Regeringskansliet,
� revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet.
3 I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska revisionsförordningen

(1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.

4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det gäller äldre föreskrifter.

Denna förordning

5 träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i 45 §

i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning

6 träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i

sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I
fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen
(1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.

Denna förordning

7 träder i kraft den 1 januari 2015.

4 1996:1515.

5 2001:644.

6 2003:1112.

7 2014:1460.

background image

15

SFS 2014:1460

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

background image

16

SFS 2014:1460

Bilaga

8

1

Statsrådsberedningen

1.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den

högsta civila och militära ledningens resor.

1.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, inklusive ändringar i

Europeiska unionens fördrag, med undantag av frågor om Europeiska unio-
nens utvidgning.

1.3

Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2

Justitiedepartementet

2.1

Förvaltningsärenden

9

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning och, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,

8 Senaste lydelse 2014:1042.

9 �ndringen innebär bl.a. att ⬝årsredovisningslagen (1995:1554)⬝, ⬝medborgarnas in-
flytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat
departement⬝, ⬝demokrati och allmänna val, i den mån sådana frågor inte hör till något
annat departement⬝ och ⬝marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinfly-
tande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsument-
politiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement⬝
tas bort ur förteckningen.

background image

17

SFS 2014:1460

åklagarväsendet,
polisen,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller in-

lösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

nåd i brottmål, abolition,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-
skap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen
(1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt för-
äldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska fören-

ingar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftel-
selagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

datalagen (1973:289), personuppgiftslagen (1998:204),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister, lagen (1953:771) om
skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, sjöövervakning och miljöräddnings-

tjänst, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, allt i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt försvar, i den mån

sådana ärenden inte rör försvarets militära förmåga,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

informationssäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i lan-

det, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

svenskt medborgarskap.

background image

18

SFS 2014:1460

2.2

Lagstiftningsärenden

10

1. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

2. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen,
processrättsliga ämnen.

3. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt försvar, i den mån

sådana ärenden inte rör försvarets militära förmåga,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ransonering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

sprängämnesprekursorer,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,
svenskt medborgarskap.

2.3

Myndigheter m.fl.

11

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
�&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,

10 �ndringen innebär bl.a. att ⬝marknadsföring, konsumentinformation, konsumentin-
flytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsument-
politiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement⬝
tas bort ur förteckningen.

11 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Marknadsdomstolen⬝, ⬝Rikspolisstyrelsen, Statens kri-
minaltekniska laboratorium, den lokala polisorganisationen⬝, ⬝Konsumentverket med
Konsumentombudsmannen⬝, ⬝Allmänna reklamationsnämnden⬝, ⬝Valmyndigheten⬝,
⬝Fastighetsmäklarinspektionen⬝, ⬝Resegarantinämnden⬝ och ⬝Miljömärkning Sverige
AB⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

19

SFS 2014:1460

Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Statens haverikommission,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Trafikskadenämnden,
Stiftelsen för rättsinformation.

3

Utrikesdepartementet

3.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813)

om konsulära katastrofinsatser,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av

efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndig-

het samt mål vid Europeiska unionens domstol, (domstolen, tribunalen, perso-
naldomstolen) och EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar och i andra inter-

nationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör
mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det

gäller diplomatpass och tjänstepass,

viseringar och uppehållstillstånd enligt 3 kap. 5 § respektive 5 kap. 20 §

tredje stycket utlänningslagen (2005:716) och 3 kap. 12 § utlänningsförord-
ningen (2006:97),

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

background image

20

SFS 2014:1460

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global ut-

veckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och �steuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
konsulärt ekonomiskt bistånd, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

background image

21

SFS 2014:1460

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3

Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen �stekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsförbund,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges export- och investeringsråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Dom Shvetsii.

4

Försvarsdepartementet

4.1

Förvaltningsärenden

12

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom

ramen för totalförsvar,

12 �ndringen innebär bl.a. att ⬝befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝och miljöräddningstjänst⬝, ⬝utred-
ningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik, andra allvarliga
olyckor⬝ och ⬝samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar⬝ tas bort
ur förteckningen.

background image

22

SFS 2014:1460

frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgär-
der den 30 november 2011, dokumentet om global informationslämning den
28 november 1994, dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994
och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den mån sådana
ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

sjöövervakning, olyckor i militär verksamhet, psykologiskt försvar, kom-

munernas beredskap, transport av farligt gods och brandfarliga och explosiva
varor, allt i den mån sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.

4.2

Lagstiftningsärenden

13

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom

ramen för totalförsvar,

Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för samhällsviktig verksamhet och geografisk information,
gränsövervakning i krig,
förfogande, ransonering, kommunernas och landstingens beredskap, trans-

port av farligt gods och brandfarliga och explosiva varor, allt i den mån
sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.

4.3

Myndigheter m.fl.

14

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,

13 �ndringen innebär bl.a. att ⬝befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝Kustbevakningens medverkan i poli-
siär övervakning⬝, och ⬝sprängämnesprekursorer⬝ tas bort ur förteckningen.

14 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Myndigheten för samhällsskydd och beredskap⬝, ⬝Kust-
bevakningen⬝, ⬝Statens haverikommission⬝ och ⬝Stiftelsen Gällöfsta utbildningscen-
trum⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

23

SFS 2014:1460

Försvarets radioanstalt,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
Försvarsexportmyndigheten,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
�rlogsmannasällskapet,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten.

5

Socialdepartementet

5.1

Förvaltningsärenden

15

Förvaltningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensions-

försäkring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör bar-

nets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

15 �ndringen innebär bl.a. att ⬝övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvalt-
ningen⬝, ⬝offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement⬝, ⬝köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån de inte hör
till något annat departement⬝, ⬝förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i
övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝länsstyrel-
serna⬝, ⬝länsindelningen⬝, ⬝allmänna frågor om statsförvaltningen⬝, ⬝övergripande
frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering
inom statsförvaltningen⬝, ⬝statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement⬝, ⬝arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning⬝,
⬝personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen⬝, ⬝samhällsinformation⬝, ⬝bostads-
försörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement⬝,
⬝bostadsfinansiering⬝, ⬝allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag⬝, ⬝geotekniska
undersökningar⬝, ⬝markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement⬝, ⬝tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement⬝, ⬝lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinforma-
tion⬝, ⬝byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån så-
dana ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝byggforskning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝trossamfund⬝ och ⬝begravningsväsen-
det⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

24

SFS 2014:1460

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa

hälsofarliga varor,

hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departe-

ment,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor,
idrott.

5.2

Lagstiftningsärenden

16

Lagstiftningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensions-

försäkring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

16 �ndringen innebär bl.a. att ⬝offentlig upphandling⬝, ⬝länsstyrelserna⬝, ⬝ändrad
regional ansvarsfördelning⬝, ⬝arbetstagare i offentliga anställningar⬝, ⬝bostadsförsörj-
ningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝allmän-
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag⬝, ⬝planläggning, markanvändning och bebyg-
gelse⬝, ⬝allmänna vatten- och avloppsanläggningar⬝, ⬝byggprodukter, byggnadsverk
och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement⬝, ⬝färdigställandeskydd⬝, ⬝trossamfund⬝ och ⬝begravningsväsendet⬝ tas
bort ur förteckningen.

background image

25

SFS 2014:1460

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör bar-

nets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvda-

balken,

samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och

skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen,
dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,

smittskydd,
idrott.

5.3

Myndigheter m.fl.

17

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för vårdanalys,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,

17 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Statens fastighetsverk⬝, ⬝Fortifikationsverket⬝, ⬝Arbets-
givarverket⬝, ⬝länsstyrelserna⬝, ⬝Statskontoret⬝, ⬝Statens överklagandenämnd⬝, ⬝Sta-
tens ansvarsnämnd⬝, ⬝Offentliga sektorns särskilda nämnd⬝, ⬝Trygghetsstiftelsen⬝,
⬝Statens tjänstepensionsverk⬝, ⬝Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd⬝, ⬝Skilje-
nämnden i vissa trygghetsfrågor⬝, ⬝Statens geotekniska institut⬝, ⬝Boverket⬝, ⬝Lant-
mäteriet⬝, Statens va-nämnd⬝, Nämnden för statligt stöd till trossamfund⬝, ⬝Statens
servicecenter⬝, ⬝Statens Bostadsomvandling AB Sbo⬝ och ⬝Swedesurvey Aktiebolag⬝
tas bort ur förteckningen.

background image

26

SFS 2014:1460

Myndigheten för delaktighet,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
Ersättningsnämnden,
E-hälsomyndigheten,
Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag.

6

Finansdepartementet

6.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergri-

pande frågor om finansieringsprincipen,

background image

27

SFS 2014:1460

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ären-

den inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och kon-
sumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något
annat departement.

6.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,
tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,

background image

28

SFS 2014:1460

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
statligt stöd vid korttidsarbete,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och kon-
sumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något
annat departement.

6.3

Myndigheter m.fl.

18

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,

18 �ndringen innebär bl.a. att ⬝av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till
något annat departement⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

29

SFS 2014:1460

Statistiska centralbyrån,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens servicecenter,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Resegarantinämnden,
Miljömärkning Sverige AB.

7

Utbildningsdepartementet

7.1

Förvaltningsärenden

19

Förvaltningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsen-
det,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
satsningar inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket,
folkbildningsfrågor,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
utbildning inom yrkeshögskolan och andra utbildningar som Myndigheten

för yrkeshögskolan har tillsyn över,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,

19 �ndringen innebär bl.a. att ⬝kompletterande utbildningar⬝, ⬝allmänna frågor om för-
utsättningar för det civila samhällets organisationer⬝, ⬝samordning av statsbidrag till
det civila samhällets organisationer⬝, ⬝bidrag till allmänna samlingslokaler⬝ och ⬝sam-
ordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

30

SFS 2014:1460

upprustning av skollokaler,
övergripande Unescofrågor.

7.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsen-
det,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3

Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället

för utbildning inom skolväsendet,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Folkbildningsrådet,
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,
Universitetskanslersämbetet,
Universitets- och högskolerådet,
�verklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
�verklagandenämnden för studiestöd,
bolag knutna till universitet eller högskolor,

background image

31

SFS 2014:1460

European Spallation Source ESS AB,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat

departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till

departementet ska tillgodose.

8

Miljö- och energidepartementet

20

8.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet,
avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om gen-
teknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

och klimatinvesteringsprogram,

geotekniska undersökningar,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

20 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Landsbygdsdepartementet⬝ med tillhörande förvalt-
ningsärenden, lagstiftningsärenden och myndigheter m.fl. tas bort ur förteckningen.

background image

32

SFS 2014:1460

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

8.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
miljöskydd,
miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig pröv-

ning i miljöfrågor,

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

atomansvarighet,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi

i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.

8.3

Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,

background image

33

SFS 2014:1460

de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Kärnavfallsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet i likvidation,
Statens geotekniska institut,
Statens va-nämnd,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen.

9

Näringsdepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

21

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande

näringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (it),
övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig förvaltning,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

postkommunikation,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, vägtrafik,

fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt kommunikations-
väsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektivtrafik,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenför-

orening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning,
sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, flyg- och sjöräddning, statens isbrytar-

21 �ndringen innebär bl.a. att ⬝tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagsla-
gen (2005:551) och 6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar⬝, ⬝tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.
4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement⬝, ⬝2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om
handelsbolag och enkla bolag samt⬝, ⬝program, elcertifikat och andra styrmedel för en-
ergitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement⬝, ⬝energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement⬝, ⬝energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för
energihushållning som hör till något annat departement⬝, ⬝energiforskning, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝kommunal energiplanering⬝,
⬝säkerhet inom elenergiområdet⬝, ⬝beredskap inom energiområdet⬝, ⬝el-, gas- och
fjärrvärmemarknadernas funktion⬝, ⬝energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement⬝ och ⬝dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

34

SFS 2014:1460

verksamhet och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment, kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
stadsmiljöavtal,
tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intresse-

grupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, och samordning av sådana ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frå-

gor som rör regional utvecklingsplanering inom Europeiska unionen, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovations-

system, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

background image

35

SFS 2014:1460

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

urban utveckling,
jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser när det gäller
bygdeavgifter till främjande av rennäringen och fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

avseende areella näringar, landsbygd och livsmedel,

jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för Europeiska unionens rådsarbetsgrupp för råvaror

(PROBA).

9.2 Lagstiftningsärenden

22

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

elektronisk kommunikation,
postkommunikation,
informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

näringsfrihet,

22 �ndringen innebär bl.a. att ⬝program, elcertifikat och andra styrmedel för energi-
tillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement⬝, ⬝energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement⬝, ⬝el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion⬝, ⬝elektriska anlägg-
ningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement⬝ och ⬝civilt totalförsvar när det gäller
energi⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

36

SFS 2014:1460

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

färdigställandeskydd,
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk
odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder

för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

9.3 Myndigheter m.fl.

23

Post- och telestyrelsen,

23 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Oljekrisnämnden⬝, ⬝Affärsverket svenska kraftnät⬝,
⬝Elsäkerhetsverket⬝, ⬝Statens energimyndighet⬝, ⬝Energimarknadsinspektionen⬝,
⬝ALMI Företagspartner AB⬝, ⬝Arlandabanan Infrastructure AB⬝, ⬝Inlandsinnovation
AB⬝, ⬝Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB⬝ och ⬝V.S. Visit Sweden AB⬝
tas bort ur förteckningen.

background image

37

SFS 2014:1460

Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
E-legitimationsnämnden,
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, regionala djurför-

söksetiska nämnderna,

Centrala djurförsöksetiska nämnden,
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Stiftelsen JTI � Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Boverket,
Lantmäteriet,
Svenska skeppshypotekskassan,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

10

Kulturdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

24

Förvaltningsärenden som gäller

ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler,

24 �ndringen innebär bl.a. att ⬝idrott⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

38

SFS 2014:1460

bidrag till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila samhällets

villkor,

samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,
allmänna val och frågor om valdeltagande, förtroendevaldas villkor, med-

borgarnas inflytande, insyn och delaktighet i samhället, demokratisk medve-
tenhet och förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella och

personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveck-
ling av sådana frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

det samiska folkets språk och kultur,
trossamfund,
begravningsväsendet.

10.2 Lagstiftningsärenden

25

Lagstiftningsärenden som gäller

arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
åldersgränser för film som ska visas offentligt,

25 �ndringen innebär bl.a. att ⬝idrott⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

39

SFS 2014:1460

radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrande-

friheten,

svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

det samiska folkets språk och kultur,
trossamfund,
begravningsväsendet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Kungl. Musikaliska Akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Statens centrum för arkitektur och design,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens medieråd,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet,

background image

40

SFS 2014:1460

Presstödsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Myndigheten för tillgängliga medier,
Myndigheten för radio och tv,
Forum för levande historia,
Valmyndigheten,
Sametinget,
Diskrimineringsombudsmannen,
Nämnden mot diskriminering,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

11

Arbetsmarknadsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

26

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska social-

fonden inom Europeiska unionens strukturfonder,

samordning och utveckling av frågor om utrikes föddas etablering i det

svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i
arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

26 �ndringen innebär bl.a. att ⬝samordning och utveckling av frågor om de mänskliga
rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement⬝, ⬝diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement⬝,
⬝främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i den mån så-
dana ärenden inte hör till något annat departement⬝, ⬝frågor på nationell nivå om situa-
tionen för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet
eller uttryck, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt
samordning och utveckling av sådana frågor⬝, ⬝nationella minoriteter i Sverige, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och ut-
veckling av sådana frågor⬝, ⬝samordning och utveckling av integrationspolitiska frå-
gor⬝, ⬝svenskt medborgarskap⬝ och ⬝urban utveckling⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

41

SFS 2014:1460

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement.

11.2 Lagstiftningsärenden

27

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, sty-

relserepresentation för de anställda och andra frågor om kollektiv arbetsrätt,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska social-

fonden inom Europeiska unionens strukturfonder,

utrikesföddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör

utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement.

11.3 Myndigheter m.fl.

28

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

27 �ndringen innebär bl.a. att ⬝diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement⬝, ⬝nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement⬝ och ⬝svenskt medborgarskap⬝ tas bort ur förteck-
ningen.

28 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Diskrimineringsombudsmannen⬝ och ⬝Nämnden mot
diskriminering⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014