SFS 2014:1461 Förordning om upphävande av förordningen (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

141461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2012:772) om
behöriga myndigheter för resenärers rättigheter;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2012:772) om behöriga myndig-

heter för resenärers rättigheter ska upphöra att gälla vid utgången av 2014.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1461

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014