SFS 2014:1462 Förordning om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

141462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillsyn över transportörers
informationsskyldighet enligt EU:s
Atenförordning;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina

skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i sam-
band med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som

avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1462

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014