SFS 2014:1463 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

141463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,
fartygs- och busspassagerarförordningar;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järn-

vägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer,
resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive
skyldigheter enligt

1. artiklarna 4�6, 8, 9, 11, 13�20, 22.1, 22.3�24 och 27�29 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om
rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen),

2. artiklarna 4�13, 15.4�20 och 22�24 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättig-
heter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning
(EG) nr 2006/2004 (fartygspassagerarförordningen), och

3. artiklarna 4�6, 8�11, 13�15, 17.3, 19�21 och 23�27 i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om pas-
sagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr
2006/2004 (busspassagerarförordningen).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som

avses i första stycket.

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järn-

vägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, trans-
portörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt

1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i tågpassagerarförordningen,
2. artikel 14 i fartygspassagerarförordningen, och
3. artikel 16.1 i busspassagerarförordningen.
Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter

som avses i första stycket.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt

tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2014:1463

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1463

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)