SFS 2014:1464 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

141464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 a § järnvägsförordningen (2004:526)

1

ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 a §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn,

registrering och ärendehandläggning enligt järnvägslagen (2004:519) och
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt kommis-
sionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av
en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning som avses
i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG.

För kulturhistorisk verksamhet på järnväg som bedrivs i begränsad omfatt-

ning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäck-
ning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska
krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:453.

2 Senaste lydelse 2013:992.

SFS 2014:1464

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014