SFS 2014:1467 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

141467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i ellagen (1997:857) ska införas

en ny paragraf, 8 kap. 5 a §, av följande lydelse.

8 kap.

5 a §

En elleverantör som levererar el till en elanvändare som har rätt till

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229) är skyldig att ta emot den el som matas in från
elanvändarens produktionsanläggning.

Första stycket gäller inte om elanvändaren har ingått avtal med någon an-

nan om att ta emot elen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, bet. 2014/15:29.

SFS 2014:1467

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014