SFS 2014:1468 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

141468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 1 kap. 11 §, 59 kap. 5 och 14 §§, 65 kap. 5 § och 67 kap. 1 och 2 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 67 kap. 27�33 §§, samt före

67 kap. 27, 28, 29, 30, 31 och 32 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

11 §

3

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst

(jobbskatteavdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete, gåva
och mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap.

59 kap.

5 §

Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 1 800 kronor med tillägg

enligt andra och tredje styckena.

För avdragsgrundande inkomst av anställning är tillägget, om den skatt-

skyldige helt saknar pensionsrätt i anställning, 35 procent av inkomsten, dock
högst 10 prisbasbelopp.

För avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är tillägget

35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.

14 §

Om den skattskyldige ska göra pensionssparavdrag både i inkomstsla-

get näringsverksamhet och som allmänt avdrag, får han upp till 1 800 kronor
fritt fördela avdraget mellan näringsverksamheten och allmänna avdrag.

65 kap.

5 §

4

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara

förvärvsinkomster

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1271.

4 Senaste lydelse 2013:1080.

SFS 2014:1468

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1468

� 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

� 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

430 200

kronor för beskattningsåret 2015 och en övre skiktgräns på

616 100 kronor för beskattningsåret 2015.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jämfö-
relsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prislä-
get i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före beskatt-
ningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före
utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal
kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett be-

skattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

67 kap.

1 §

5

I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska perso-

ner i 2�33 §§ och för juridiska personer i 2 och 27�33 §§.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

2 §

6

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, ar-

betsinkomst (jobbskatteavdrag), underskott av kapital, hushållsarbete, gåva
och mikroproduktion av förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som

beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5�9 §§
ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Mikroproduktion av förnybar el

Vilka som kan få skattereduktion

27 §

En fysisk eller juridisk person har efter begäran rätt till skattereduktion

enligt 28�33 §§.

Det gäller den som
1. framställer förnybar el,
2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el,
3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och
4. har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och ma-

tas in i anslutningspunkten.

Första stycket gäller även dödsbon och svenska handelsbolag.

5 Senaste lydelse 2009:197.

6 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

3

SFS 2014:1468

Begäran om skattereduktion

28 §

En begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska

göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalen-
derår som underlaget för skattereduktionen avser.

Definitioner

29 §

Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs från

� sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,
� vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,
� biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller
� bränsleceller.
Med nätkoncessionshavare avses den som innehar nätkoncession enligt

2 kap. ellagen (1997:857).

Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt på

elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.

Underlag för skattereduktion

30 §

Underlag för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el

som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så
många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året.

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer

och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget för-
delas lika.

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person

eller per anslutningspunkt.

Skattereduktionens storlek

31 §

Skattereduktionen uppgår till underlaget enligt 30 § multiplicerat med

60 öre.

Stöd av mindre betydelse

32 §

Den som begär skattereduktion och som är ett företag får göra skattere-

duktion bara om skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses vara stöd
av mindre betydelse enligt

1. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

2. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssek-
torn.

Med företag avses vid tillämpningen av denna paragraf detsamma som vid

tillämpningen av de förordningar som anges i första stycket.

background image

4

SFS 2014:1468

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

33 §

Vid bedömningen av om skattereduktionen enligt 32 § anses vara stöd

av mindre betydelse ska de villkor tillämpas som avser

1. stöd inom sektorn för primärproduktion av jordbruksprodukter, om den

som begär skattereduktion bedriver verksamhet både inom denna sektor och
inom någon annan sektor, och

2. stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, om den som begär skattere-

duktion bedriver verksamhet både inom denna sektor och inom någon annan
sektor än sektorn för primärproduktion av jordbruksprodukter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 65 kap. 5 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2014.

3. Bestämmelserna i 59 kap. 5 och 14 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensions-
sparkonton som görs efter den 31 december 2014.

4. För försäkringspremier som betalats respektive inbetalningar på pen-

sionssparkonton som gjorts före den 1 januari 2015 gäller 59 kap. 5 och 14 §§
i den äldre lydelsen.

5. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet

gäller 59 kap. 5 och 14 §§ i den äldre lydelsen för försäkringspremier som be-
talats och inbetalningar på pensionssparkonton som gjorts under beskatt-
ningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier som betalats och inbe-
talningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för dessa
bara till den del som avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 § i den nya
lydelsen överstiger avdraget för premier som betalats respektive inbetalningar
som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i 67 kap. 2 § och 27�33 §§ tillämpas i fråga om el som

har matats in och tagits ut i anslutningspunkten från och med den 1 januari
2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)