SFS 2014:1469 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

141469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2

Arbetsgivaravgifterna är 21,27 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 18,82 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 re-

spektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som sva-

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2012:758.

1. sjukförsäkringsavgift
2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

4,35 %
2,60 %

10,21 %

1,17 %
2,64 %
0,30 %

1. sjukförsäkringsavgift
2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

4,44 %
2,60 %

10,21 %

1,17 %
0,10 %
0,30 %

3 Senaste lydelse 2012:758.

SFS 2014:1469

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1469

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

rar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
respektive tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)