SFS 2014:1471 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

141471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 2 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 och 3 §§, 31 kap. 1 och 33 §§,

rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 25 § och

31 kap. 33 a §, och närmast före 22 kap. 25 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

1 § Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt

1. kupongskattelagen (1970:624),
2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
4. tullagen (2000:1281),
5. lagen (2004:629) om trängselskatt,
6. vägtrafikskattelagen (2006:227), och
7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.
Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mer-

värdesskattelagen (1994:200).

22 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2013:1107.

SFS 2014:1471

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1471

� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§),

� gåva (22 §),
� investeraravdrag (23 och 24 §§), och
� skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §).

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

25 §

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion

av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av

nätkoncessionshavaren.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om
1. hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten

under året,

2. hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten

under året, och

3. anslutningspunktens identifikationsuppgifter.
Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer

och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrollupp-
giften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för
skattereduktionen.

23 kap.

2 §

3

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
3, 9�11, 17�21 och 23�25 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

3 §

Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap.

3 § 4 och 22 kap. 25 § ska även lämnas för juridiska personer som är begrän-
sat skattskyldiga.

31 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns bestämmelser om

� uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
� uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och god-

känna eller lämna (4 och 5 §§),

� uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

3 Senaste lydelse 2013:772.

4 Senaste lydelse 2013:772.

background image

3

SFS 2014:1471

� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7�

15 §§),

� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16�19 b §§),
� uppgift om tillkommande belopp (20 §),
� uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21�24 §§),
� uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
� uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna

(27�29 §§),

� uppgift om tillskott och uttag (30 §),
� uppgift om betalning till utlandet (31 §),
� uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
� uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete, gåva och mikroproduk-

tion av förnybar el (33 och 33 a §§), och

� uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Skattereduktion för hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av
förnybar el

33 §

5

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete, gåva eller mikro-

produktion av förnybar el enligt 67

kap.

11�33 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hus-
hållsarbete lämnas.

33 a §

Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

och som är ett företag ska även lämna

1. uppgift om annat stöd som har beviljats företaget under beskattningsåret

och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av
mindre betydelse som avses i

� kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

� kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

� kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssek-
torn, och

2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma

rätten till skattereduktion.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 25 §, 23 kap. 2 och 3 §§ samt 31 kap. 33 och

33 a §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.

5 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

4

SFS 2014:1471

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

5

SFS 2014:1471