SFS 2014:1472 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

141472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 6 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen

(2011:1261) ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 §

En underrättelse enligt 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska innehålla

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 7 §,
2. uppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i

inkomstslaget kapital,

3. uppgifter om avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetal-

ning på pensionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgift om underlag för skattereduktion för hushållsarbete, gåva och

mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229), och

6. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen

(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det fastställda formu-

läret för inkomstdeklarationen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalender-

året 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Jfr prop. 2014/15:1, bet 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1472

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014