SFS 2014:1473 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

141473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1261)

dels att 2 kap. 1 § och 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

1 §

En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2, 2 a eller 3 § skatteförfaran-

delagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär.

2 a §

Den som registreras enligt 7 kap. 2 a § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska tilldelas ett identifikationsnummer för byggarbetsplatsen.

Skatteverket får meddela föreskrifter om identifikationsnumrens utform-

ning.

9 kap.

5 §

En personalliggare enligt 39 kap. 11 eller 11 a § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organi-

sationsnummer eller motsvarande utländska nummer,

2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande ut-

ländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt

3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.
Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och ska

dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslu-
tas.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då

det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Jfr prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41.

SFS 2014:1473

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1473

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)