SFS 2014:1474 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

141474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 39 kap. 1, 2, 12 och 17 §§, 42 kap. 8 § och

50 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 7 kap. 2 a §, 39 kap.

11 a�11 c §§ och 42 kap. 8 a § och närmast före 39 kap. 11 a och 12 §§ nya
rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 39 kap. 11 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet⬝.

3 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och för-
klaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
beskattningsår i 4 och 5 §§
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
byggarbetsplats i 39 kap. 2 §
byggverksamhet i 39 kap. 2 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 §
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
granskningsledare i 8 §
handling i 9 §
hemortskommun i 10 §
huvudinkomst i 11 kap. 3 §

1 Prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41.

2 Senaste lydelse 2014:1390.

SFS 2014:1474

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1474

journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 §
kassaregister i 39 kap. 2 §
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 §
punktskatt i 15 §
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
slutlig skatt i 56 kap. 2�7 §§
särskilda avgifter i 17 §
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
verksamhetslokal i 18 §
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
överskjutande punktskatt i 16 §.

7 kap.

1 §

3

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana va-
ror som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11�13 §§
samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen utan
att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjäns-

ter i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det
landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/
EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

3 Senaste lydelse 2013:369.

background image

3

SFS 2014:1474

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§, och
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så

att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

2 a §

Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk

personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registre-
ring hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbör-
jas.

Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och

var den ska bedrivas.

39 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� definitioner (2 §),
� generell dokumentationsskyldighet (3 §),
� dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4�10 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11�12 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),
� dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld

(14 §),

� dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15 och 16 §§),

och

� föreläggande (17 §).

2 §

4

I denna lag avses med

kassaregister:

kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande

apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant
betalning eller mot betalning med kontokort,

torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare

stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till
dessa,

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organi-

serat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande
sker på distans,

hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av

näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försälj-
ningsställe,

4 Senaste lydelse 2014:18.

background image

4

SFS 2014:1474

restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizza-

butik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal,
catering och centralkök,

frisörverksamhet: näringsverksamhet som avser hårvård,
tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier

eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning
eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband
med den näringsverksamheten,

byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnads-

arbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt
annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och
som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt

byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs.
Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restau-

rang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksam-
het.

Byggverksamhet

11 a §

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där bygg-

herren har tillhandahållit utrustning enligt 11 b § ska föra en elektronisk per-
sonalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter
för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsupp-
gifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller

hjälpmedel ska inte dokumenteras i personalliggaren.

11 b §

En byggherre ska tillhandahålla utrustning så att en elektronisk per-

sonalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.

Skyldigheten att tillhandahålla utrustning gäller inte
1. för en byggherre förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksam-

heten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp,
eller

2. för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet

utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

11 c §

Det som sägs i detta kapitel om byggherre ska i stället gälla en nä-

ringsidkare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets ut-
förande, om byggherren och näringsidkaren skriftligen har avtalat att bygg-
herrens samtliga skyldigheter enligt 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§
ska fullgöras av näringsidkaren vid utförandet av uppdraget.

Personalliggarens tillgänglighet

12 §

Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhets-

lokalen.

Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på bygg-

arbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personallig-
gare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.

background image

5

SFS 2014:1474

17 § Skatteverket får förelägga

1. den som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 4,

7 och 8 §§,

2. den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet att fullgöra

sina skyldigheter enligt 11 och 12 §§, samt

3. byggherren och den som bedriver byggverksamhet att fullgöra sina skyl-

digheter enligt 11 a, 11 b och 12 §§.

42 kap.

8 §

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som

är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla ut-
rustning så att en elektronisk personalliggare kan föras fullgör sina eventuella
skyldigheter.

Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler eller på bygg-

arbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i
en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas
som bostad.

8 a §

Skatteverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller

kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Verket
får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga en sådan person för
vilken näringsidkares räkning han eller hon utför arbetsuppgifter. De uppgif-
ter som lämnas får stämmas av mot personalliggaren.

50 kap.

3 §

Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid kontrollbesök finner att

den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personal-
liggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan
föras

1. inte fullgör sin skyldighet,
2. inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhets-

lokalen eller på byggarbetsplatsen, eller

3. inte har lämnat uppgift enligt 7 kap. 2 a § om när byggverksamheten ska

påbörjas och var den ska bedrivas.

4 § Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är

1. 10 000 kronor för varje kontrolltillfälle, och
2. 2 000 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är

dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2

och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom
ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften en-
ligt första stycket 1 i stället vara 20 000 kronor.

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången på byggarbetsplatser där byggverksamhe-

ten påbörjas efter ikraftträdandet.

background image

6

SFS 2014:1474

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. På byggarbetsplatser där byggverksamheten har påbörjats före ikraftträ-

dandet ska lagen dock tillämpas så snart det kan antas att byggverksamheten
kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)